وسایل ارتباط جمعی

0

وینر در یکی از مقالات خود تحت عنوان «شرکت در سیاست و توسعه سیاسی» که در کتاب نوسازی اجتماعی او آمده است عقاید خود را […]

نظریه استفاده و رضامندی

0

2- هویت شخصی: کسب خودآگاهی یافتن الگوهای رفتار، تقویت ارزش های شخصی؛3- یگانگی و کنش متقابل اجتماعی: آگاهی از شرایط دیگران، فراهم کردن امکان برقراری […]

توسعه اقتصادی و اجتماعی

0

هـ) عدم توانایی چشم‌پوشی از منافع آنی بخاطر منافع آتی: این ارزش دلالت بر معوق گذاردن نیازهای فوری به منظور کسب نفع بیشتر در آینده […]

ارتباطات میان فردی

0

اشاعه به عنوان نوع خاصی از ارتباط معطوف به گسترش نوآوری ها تعریف شده است. در بحث الگوی جریان دو مرحله ای دیده ایم که […]

انتخابات ریاست جمهوری

0

نظریۀ مربوط به برجسته سازی توسط رسانه ها، حاکی از ان است که دستور کار عمومی-انواع چیزهایی که مردم دربارۀ آنها بحث می کنند، به […]

ساختارهای اجتماعی

0

الف – مشارکت ابزاری : در این نوع مشارکت انسان ها وسیله هستند و اغلب ترجیح داده می شود که همه مردم بر اساس یک […]

استفاده از تلویزیون

0

نمودار 4-8- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تلویزیون 100نمودار4-9- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رادیو 101نمودار 4-10- توزیع پاسخگویان بر حسب […]

خانواده در اسلام

0

10- انصاریان، حسین. “نظام خانواده در اسلام”. قم، انتشارات ام ابیها، تابستان 1379، ص38311- بارکر، فیلیپ. خانواده درمانی پایه. ترجمه ی محسن دهقانی و زهره […]

موانع فرهنگی اجتماعی

0

34- حشمت الواعظین قمی، سید ممد تقی. الگوی زن اصیل و آزاد درعصر انقلاب، جلد اول و دوم، تهران: بی نا، (1357)35- حقانی زنجانی، حسین. […]

دانشگاه فردوسی مشهد

0

58- زنجانی، حبیب الله. جمعیت وتوسعه، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی، (1371)59- زیبایی نژاد، محمد رضا. اشتغال زنان؛ پیامدها و رویکردها. قم: مرکز امور زنان […]