ژوئن 12, 2021

بررسی تأثیر لایروبی بر شاخص کیفیت آب WQI، جمعیت ماکروبنتوز و مقدار فلزات سنگین در آب و رسوب و در اروندرود بازه خرمشهر- قسمت ۹

منطقه مورد مطالعه ایستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی اروند رود بازه خرمشهر (اسکله سیزده)۲(اسکله سیزده)۳(اسکله سیزده)۴ (نهرخین) ″۶۲۷′ ۲۶ ◦۳۰″۶۵۸ ′۲۶ ◦۳۰″۶۶۳ ′۲۶ ◦۳۰′۲۸ ◦۳۰۱ ″۱۱۶′ ۰۸ ◦۴۸″۰۷۵′ ۰۸ ◦۰۴۸″۰۴۴ ′۰۸ …

مقایسه دیدگاه های اعضای هیئت علمی و دانشجویان درباره کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش- قسمت ۴- قسمت 2

رضایت مشتریان به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت محصولات و یا خدمات سازمانهاست.در این پژوهش در پرسشنامه به بررسی شاخص های زیر می پردازیم:۱-عملکرد۲-ویزگی …