سوالات پیام نور

سایت سوالات رایگان پیام نور جهت ارائه خدمات کامل به دانشجویان دانشگاه اخبار پیام نور ، نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را برای هر نیمسال تحصیلی به صورت رایگان در اختیار شما... متن کامل

فرآیند تصمیم گیری

اعتماد به رسانه78/.0نوع برنامه های پخش شده از رسانه77/0زمان پخش برنامه ها70/03-9- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های پژوهش تعاریف مفهومیمشارکت در واقع نوعی رفتار اجتماعی ، مبتنی بر اعتقاد... متن کامل

اعتبار و روایی ابزار

از نظر واحد مشاهده و تحلیل، باید گفت این تحقیق درصدد بررسی نقش رسانه های جمعی بر میزان مشارکت مردمی در طرح اکرام کمیته امداد خمینی می باشد و متغیرها در سطح فردی مورد سنجش و بررسی قرار... متن کامل

توسعه اقتصادی و اجتماعی

نتیجه در سطح فردینتیجه در دیگر سطوح غیرفردیانتخاب پیام از سوی ارتباط گر، شکل و محتوای انتخاب مخاطبان و رسانه هاویژگی های درون فردی و برون فردی ارتباط گر، شامل نیازها، علاقه ها،... متن کامل

توسعه اقتصادی و اجتماعی

هـ) عدم توانایی چشم‌پوشی از منافع آنی بخاطر منافع آتی: این ارزش دلالت بر معوق گذاردن نیازهای فوری به منظور کسب نفع بیشتر در آینده دارد. در جوامع سنتی به‌خاطر عدم وضعیت مطلوب زندگی و... متن کامل

وسایل ارتباط جمعی

پاداش آنی (مثلاً به دست آوردن اطلاعات در مورد حوادث و رویدادهای روز و اطلاعاتی که در زندگی روزمره موثر است)پاداش های آتی ، خدمات و مقوله های آموزشی و درازمدت (یافتن شغل و جستجوی آگهی... متن کامل

نظریه استفاده و رضامندی

2- هویت شخصی: کسب خودآگاهی یافتن الگوهای رفتار، تقویت ارزش های شخصی؛3- یگانگی و کنش متقابل اجتماعی: آگاهی از شرایط دیگران، فراهم کردن امکان برقراری ارتباط با دیگران، آگاهی از چگونگی... متن کامل

وسایل ارتباط جمعی

وینر در یکی از مقالات خود تحت عنوان «شرکت در سیاست و توسعه سیاسی» که در کتاب نوسازی اجتماعی او آمده است عقاید خود را در خصوص مشارکت بیان داشته است. او در این مقاله در بررسی عوامل و... متن کامل

ارتباطات میان فردی

اشاعه به عنوان نوع خاصی از ارتباط معطوف به گسترش نوآوری ها تعریف شده است. در بحث الگوی جریان دو مرحله ای دیده ایم که رهبران افکار و پیروان آنها در خیلی از صفات شباهت زیادی دارند. پژوهش... متن کامل

وسایل ارتباط جمعی

وسایل ارتباط جمعیمشارکت شهرنشینیبه طور کلی الگوی علیتی لرنر بر توالی تحولات نهادی استوار است. تحولاتی که به رشد خود توان و نوگرایی منجر میشود. به عبارت دیگر به عقیده لرنر رشد در هر یک... متن کامل