نوامبر 28, 2020

سامانه پژوهشی – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۶

جایاوارهنها، فولی و همکاران نیز معتقدند با افزایش تحصیلات تمایل به استفاده ازخدمات الکترونیک بیشتر شده است (جایاوارهنها و فولی[۳۶]؛۲۰۱۰).در ارتباط با عامل سن مشتری …

بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم …

۳- ۲- ۷- نظریه حد مطلوب جمعیتنظریه حد مطلوب جمعیت نخستین بار به طور رسمی طی سالهای ۱۸۶۵-۱۸۱۰ توسط کارل وینکل[۱۵] پروفسور آلمانی مطرح شد. او …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده- قسمت …

فصل سوممبانی نظری تحقیق۳- ۱- مقدمهدر این بخش از برخی نظریههای مرتبط با تنظیم خانواده که بیشتر در قالبهای اقتصادی و اجتماعی مطرح شده و …

پژوهش – بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده- …

اهداف تحقیقات اجتماعی به منظور روشنسازی دلایل انجام طرحهای تحقیقات در رابطه با موضوع مورد بررسی بیان میشود. هر تحقیقی اهداف کلی و جزئی برای …

بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده- …

جدول ۵-۳۲: نتایج آزمون رگرسیون رابطه بین تعداد فرزندان و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲جدول ۵-۳۳: نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن…………………………………………………………………………….. ۷۲جدول ۵-۳۴: …

مقاله – بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم …

جدول ۴-۵: میزان آلفای کرانباخ متغیرهای بعد نگرش نسبت به داشتن فرزند………………………………….. ۴۶جدول ۴-۶: روایی بعد نگرش نسبت به داشتن فرزند…………………………………………………………………………… ۴۶جدول ۴-۷: میزان آلفای …

بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم …

۵- ۲۲- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب سن ایدهآل پسر برای ازدواج………………………………… ۶۴۵- ۲۳- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب برابری در تصمیمگیری……………………………………………………. ۶۵۵- …

بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های …

۴- ۳- تکنیک تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸۴- ۴- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸۴- ۵- حجم نمونه و روش نمونهگیری…………………………………………………………………………………………………. ۳۸۴- ۶- ابزار جمعآوری دادهها………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹۴- ۷- روش تجزیه و …

تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند …

سطح معنی داری اختلاف میانگین اختلاف سطح میانگین کمترین بیشترین آیا فاوا بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد ؟ ۱۷/۲۸ ۹۰ ۰۰۰/۰ …

جستجوی مقالات فارسی – تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند …

۰۵/۲۹ ۹۰ ۰۰۰/۰ ۲۶/۱ ۱۷/۱ ۳۴/۱ با توجه به میانگین تراز محاسبه از طیف ارزیابی که به صورت ۵ گزینه ای مطرح شده است، میانگین …