مؤلفه های مهارت های زندگی

می 29, 2020 99 0

   فرایندیه که شخص با در نظر گرفتن تجارب عملی و توانمندیای ذهنی خود بتونه در جهت حل موضوع یا مشکل قدم ورداشته و به نتیجه […]

هوش هیجانی

می 29, 2020 99 0

یه مدل گسترده و غنی واسه هوش چندگانه که اون طرف« توانایی های ذهنی» رو در بر بگیره (به وسیله استرنبرگ تعریف شد)، حالا به […]

اهمیت و ضرورت هوش هیجانی

می 29, 2020 99 0

تشخیص این نوع هوش هیجانی توانایی- مدار و بحث دور و بر اون در سطح سازمانی، مدارس، مرکز تجاری و بقیه موسساتی که قبل از […]

روانشناسی ابعاد هوش هیجانی

می 29, 2020 99 0

خودآگاهی: خودآگاهی یا تشخیص احساسات در همون زمان که در حال وقوعه، متغیر مهم و کلیدی هوش هیجانی رو تشکیل می­دهد. توانایی کنترل و اداره […]