ژانویه 27, 2021

منابع پایان نامه ارشد با موضوع قابلیت اطمینان

معین ناشی می شود . مزیت در سطح سازمانی بر ویژگی های جمعی افراد یا دارایی های معین ناشی می شود . مزیت در سطح سازمانی بر ویژگی های جمعی افراد یا کل سازمان استوار است . چنین مزیتی کمتر قابل انتقال و تقلید است ، مانند فرهنگ سازمانی برتر . مزیت مجازی را باید در خارج از مرزهای سازمانی و در شبکه ها ، روابط و دیگر موجودیت های که سازمان به آن دسترسی دارد ، جستجو کرد ( علوی و صنایعی،1386،ص4 ).
د ) اثر مزیت رقابتی : اثر مزیت رقابتی می تواند مطلق یا نسبی ، مستقیم یا غیر مستقیم باشد . اگر شرکتی مزیتی دارد که از طرف رقبا غیر قابل نفوذ ( دست نیافتنی ) می نماید . ، آنگاه می توان گفت شرکت دارای مزیت مطلق است . اگر شرکت دارای برتری های جزیی باشد ، می توان گفت مزیت آن نسبی است . مزیت مستقیم در ایجاد ارزش برای مشتریان نقش مستقیم دارد ، در حالی که مزیت غیر مستقیم ، سهم و نقش مستقیم ندارد . مزیت غیر مستقیم نوعاً از فعالیت های حمایتی سازمان نشات می گیرد و ملموس نیست .
ه ) علت مزیت رقابتی : علت مزیت رقابتی می تواند غیرعمدی یا استراتژیک باشد . علت غیر عمدی به تغییرات محیطی یا شانس گفته می شود که منشاء مزیت قرار می گیرد ، در حالی که علل استراتژیک به تدوین و اجرای عمده استراتژی به منظور کسب برتری اشاره دارند .
و ) دوام مزیت رقابتی : دوام یا حیطه زمانی مزیت رقابتی به طول زمانی اشاره دارد که انتظار می رود مزیت ، پایدار بماند . یک مزیت ، موقتی است در صورتی که دوام آن کوتاه مدت باشد . در حالی که ایستادگی یک مزیت در مقابل تقلید و تهدید دلالت بر پایداری آن دارد . ضروری است دوام مزیت رقابتی را بر حسب کوتاه مدت ( کمتر از یک سال ) ، میان مدت ( از یک سال تا سه سال ) و بلند مدت ( بیش از سه سال ) براورد کنیم . در بعضی زمینه ها مزیت کوتاه مدت ممکن است بر حسب دقیقه ها ، ساعت ها ، روزها ، ماه ها یا فصل ها اندازه گیری شود . در برخی دیگر ، مزیت بلند مدت ممکن است در قالب دهه ها بیان شود .
ز ) آسیب پذیری مزیت رقابتی : آسیب پذیری یک مزیت ، عبارتست از درجه احتمال اینکه مزیت رقابتی مورد حمله قرار گیرد . مزیت رقابتی ، زمانی آسیب پذیر خواهد بود که اولاً محیط رقابتی بسیار تغییر پذیر باشد ، ثانیاً رقبا به طور مستقیم رای کاهش اهمیت مزیت رقابتی تلاش نمایند . بنابراین ، هر مزیت رقابتی تا حدودی در معرض تهدید و حمله است .
ن ) ارزش مزیت رقابتی : ارزش یک مزیت نشانگر آن است که تا چه حد ، داشتن آن ارزش دارد . چنین ارزشی ممکن است از طریق مقیاس های مختلفی نظیر درآمد ، صرفه جویی در هزینه ، سود ، بازگشت سرمایه ، بهبود کیفیت ، سهم بازار ، واحدهای به فروش رفته و مانند این ها تعیین شود ( علوی و صنایعی،1386،ص4 ).
2-3-12 ) خاستگاه مزیت رقابتی
با توجه به نظریه های مزیت رقابتی می توان محدوده قرار گرفتن و خاستگاه های مزیت رقابتی را در چهار قلمرو زیر تبیین کرد ( حاجی پورومومنی،1388،ص12 ) :
2-3-12-1 ) مزیت رقابتی قلمرو نیروی انسانی
اهمیت و جایگاه منحصر به فرد نیروی انسانی در موقعیت رقابتی هر سازمان ، هر صاحب نظری را بر آن می دارد که در مقوله مزیت رقابتی به نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین سرمایه سازمانی به صورت مستقل نگاه کند . دلیل این امر ، نیاز به تغییر و تحول در سازمانها و نقش نیروی انسانی برای توانمندسازی سازمان با هدف سازگاری بیشتر با الزمات جدید محیطی به دلایل زیر است :
فشارهایی که از ناحیه رقابت جهانی بر سازمان ها وارد می شود آنها را وادار به تغییر و دگرگونی نظام یافته و مستمر می کند . ضمن اینکه الزامات وارده از طرف فناوری های جدید و نیز تغییر ذهنیت و علایق مشتریان همگی به این معناست که دیگر ، روش های موفق دیروز نمی تواند تضمین کننده موفقیت فردا باشد .
مشتریان دامنه توقعات خود را در مورد کیفیت ، قیمت ، خدمات و پاسخگویی ، وسیع تر کرده اند و تجربه نشان می دهد که اگر سازمان از عهده برآوردن این انتظارات برنیاید مشتریان به سمت سازمان های رقیب خواهند رفت .
با توجه به اینکه سازمان ها به عنوان بنگاه های اقتصادی همواره دو هدف بقا و کسب سود را تعقیب می کنند ، لزوماً می بایستی به نحوی عمل کنند که ضمن تداوم حیات ، از حیث اقتصادی نیز سودآوری باقی بمانند و این مستلزم اثربخشی و کارایی در سازمان است .
نیروی انسانی معاصر نسبت به گذشته تفاوت ها زیادی کرده است . از یک سو نیروی کار جدید ظرفیت و استعداد فوق العاده ای برای رشد و توسعه دارند و از سوی دیگر نیز ، به اعتماد آفرینی بیشتر از سوی سازمان نیاز دارند .
بنابراین ، مدیران باید از نقش اهمیت نیروی انسانی در خلق وضعیت رقابتی پایدار عاقل نباشند و استفاده از مدیریت نوین ، قابلیت های مزیت رقابتی نیروی انسانی را شناخته و به صورت نظام یافته و در محیطی انگیزشی جهت خلق موقعیت رقابتی به کار گیرد .
2-3-12-2 ) مزیت رقابتی قلمرو سازمانی
این نوع مزیت رقابتی بر اساس منابع ، قابلیت ها و ویژگی های است که حاصل تجارب تاریخی گذشته و حال سازمان بوده و کل سازمان در آن سهیم هستند . مزیت رقابتی سطح سازمانی دو نوع است : مزیت رقابتی بر اساس منابعی که می تواند مشهود و نامشهود باشد و مزیت رقابتی بر اساس قابلیت ها و ویژگی ها که معمولاً نامشهود است . چنین مزیتی از نظر اجتماعی پیچیده و از نظر تقلید مشکل و از حیث تحرک و
قابلیت نقل وانتقال ، کم تحرک است . این نوع مزیت را می توان در فرایندها ، ساختار ، سیستم ها ، فرهنگ سازمانی ، دانش فنی ، دانش بازاریابی ، استراتژی های سازمان ، نظام های هماهنگی و انگیزشی سازمان جستجو کرد . در این راستا و با هدف ارائه تصویری روشن تر از منابع و قابلیت های سازمان ، به نظر می رسد که تقسیم بندی منابع لازم باشد .
در این رابطه می توان منابع را به چهار طبقه کلی منابع اساسی ، منابع پیرامونی ، منابع رقابتی و منابع استراتژیک تقسیم کرد که عبارتند از :
1.منابع اساسی: این منابع برای سازمان ضروری بوده و سازمان بدون آن نمی تواند عملیاتی داشته باشد . به بیان دیگر ، هر سازمانی ، فلسفه وجودی دارد که بدون وجود منابع مناسب و ضروری برای آن ، امکان تحقق فلسفه وجودی و تحقق اهداف سازمانی میسر نخواهد بود .
2.منبع پیرامونی: این منابع اساسی و ضروری نیستند و به راحتی نیز قابل استخدام ، خرید یا اکتساب هستند . از این نوع منابع در اکثر سازمان ها که فاقد مدیریت کارامد است می توان در قلب نیروی انسانی مازاد ، تجهیزات غیرضرورری ، فرایندهای زائد ، سیستم های عریض و طویل ، سطوح زیاد مدیریتی و … مشاهده کرد . این نوع منابع به جای کمک به مزیت رقابتی سازمان موجبات ناکارآمدی آن را رفاهم می آورند .
3.منابع رقابتی: منبع رضه فراورده های با ارزش رقابتی در محیط بازار می کند . تقاضا، کمیابی ، ارتباط و تناسب را می توان حاز جمله عواملی دانست که باعث رقابتی شدن این مجنابع می شوند . از مثال های منابع رقابتی می توان به فناوری های ویژه و منحصر به فرد ، یادگیری و منابع دانشی سازمان ، حق الامتیاز و حق الثبت ، شهرت و نام تجاری اشاره کرد .
4.منابع استراتژیک: منابع استراتژیک شامل آن دسته از منابعی منحصر به فرد سازمان است که باعث تمایز و تفاوت در عملکرد سازمان با رقبایش شده و از حیث عملکرد بازار ، فاصله دست نیافتنی برای سازمان ایجاد می کند که به وسیله اقدامات رقابتی ، به راحتی نمی توانند به آن برسند یا آن را پر کنند . البته تقسیم بندی بین منابع استراتژیک و منابع رقابتی دقیق نیست . با این حال می توان گفت که منابع استراتژیک اشاره به آن دسته از منابع دارد که سازمان را قادر می سازد در محیط رقابتی بازی را تا انتها ادامه دهد . شکل (2-2-6 ) بیانگر منابع مزیت های رقابتی در قلمرو سازمانی به ترتیب اهمیت آن ها می باشد.
شکل 2-13) منابع مزیت های رقابتی در قلمرو سازمانی ( حاجی پورومومنی،1388،ص12 )

2-3-12-3) ارضای مشتریان از بعد رقابتی
ارضاء مشتریان منجر به پا بر جا ماندن و وفادار ماندن آنها می شود و طبق مطالعات اخیر ، این امر بر سودآوری بلند مدت بسیار موثر است . مشتریان وفادار هم پول بیشتری خرج می کنند و هم مشتریان جدید به شرکت معرفی می کنند و هم کم هزینه تر هستند . شایان ذکر است که جذب یک مشتری جدید تقریبا” شش برابر حفظ یک مشتری قدیمی هزینه دارد . طبق بررسی های انجام شده در ایالات متحده بر روی نه صنعت مختلف ، شرکتها تنها با 5 درصد هزینه بیشتر برای حفظ مشتریان قدیمی می توانند سود خود را 25 تا 85 درصد افزایش دهند (Wood &Pitts,1992,p53).بنابراین دانستن عوامل موثر در حفظ مشتریان از اهمیت زیادی برخوردار است .
2-3-13)سازمانهای با خاصیت پاسخگوئی سریع (FRO)
به شرکتهائی که قابلیت رقابت در تمامی شش بعد رقابتی (هزینه ، کیفیت ، قابلیت اطمینان ، انعطاف پذیری، زمان و خدمات) را دارند اطلاق میگردد.چنین سازمانهایی جهت پاسخگوئی به نیازهای مشتریان در بازارهای مصرف ، قابلیت به کار گیری ترکیب های مختلف از این ابعاد را دارا هستند .
1.قیمت فروش / هزینه محصول: قیمت تابعی از هزینه محصول است . در گذشته به منظور تعیین قینت فروش محصول غالبا” درصد خاصی به هزینه واحد محصول اضافه می کردند .
هزینه + سود مطلوب= قیمت فروش
پر واضح است که برای حفظ حاشیه سود ، با افزایش هزینه ها ، به طور خودکار بر قیمت فروش نیز افزوده میشود . بنابراین مشتریان چنین شرکتهائی هم انتظار افزایش سالیانه قیمت را داشتند و هم این امر را به عنوان یک واقعیت پذیرفته بودند . امروزه بسیاری از شرکتها به جای بازار فروشنده ، در بازار خریدار عمل می کنند . در این بازار ، مشتریان آگاهتر بوده و رقابت بسیار شدیدتر است . البته این بدان معنا نیست که هر کدام تنها بابت ارزانترین اقلام پول می پردازند ، بلکه آنها کالاهائی را می خرند که در ازاء پول پرداخت شده بیشترین ارزش را داشته باشند . بنابراین چالشی که شرکت با آن روبرو می شود عبارتست از فراهم آوردن بهترین ارزش با اطمینان از اینکه کلیه هزینه ها کمتر از قیمتهای دیکته شده توسط بازار است .
قیمت دیکته شده توسط بازار – هزینه =سود
از سوی دیگر خریداران علاوه بر قیمت خرید یک محصول ، به هزینه های آتی مالکیت آن محصول نیز اهمیت می دهند . بنابراین اکثر قیمت ها بازار گرا هستند و مشتریان نیز نسبت به قیمت حساس می باشند . بنابراین قیمتها باید به شدت کنترل شوند .
2.کیفیت
کیفیت دارای بیش از یک بعد است و اهمیت هر بعد متناسب با نوع محصول متغیر است . ابعاد کیفیت از دو فاکتور تشکیل می شوند که عبارتند از : فاکتورهای ملموس و فاکتورهای ناملموس.
ابعاد کیفیت از نظر فاکتورهای ملموس :
عملکرد : منظور عملکرد اصلی محصولات است .
خصوصیات : خصوصیاتی که مرتبط با عملکرد اساسی محصول هستند.
قابلیت اطمینان : احتمال وجود عیب در محصول یا بد عمل کردن آن در یک دوره زمانی مشخص .
تطابق : درجه ای که محصول با مشخصاتش مطابقت دارد.
طول عمر : بازه عمر اقتصادی محصول.
ابعاد کیفیت از نظر فاکتورهای نا ملموس :
زیبائی گرائی : ظاهر محصول یا احساس خریدار نسبت به داشتن محصول .
همدلی : قابلیت تامین کننده در درک و ارضاء نیازهای انسانی مشتری .
حرفه ای بودن : قابلیت تامین کننده در تدارک محصول و خدمات پشتیبانی مادام العمر .
بنابراین مشتریان همیشه خواهان محصولات با کیفیت هستند.
3.قابلیت اطمینان
از آنجائی که مشتریان می خواهند آسوده خاطر باشند ، از شرکتهای غیر قابل اعتماد گریزانند و خواستار تولید کنندگان قابل اعتماد هستند . قابلیت اعتماد به معنای قابلیت یک سازمان در پای بندی به تعهداتش است . توجه به قابلیت اطمینان برای همه شرکتها الزامی است . از جمله ابعاد قابلیت اطمینان می توان به تحویل به موقع ، احترام و تعهدات قانونی و اخلاقی نسبت به مشتریان و تامین کنندگان اشاره نمود .
4.انعطاف پذیری
انعطاف پذیری عبارتست از قابلیت پاسخگوئی یا تطبیق با شرایط جدید . معنای انعطاف پذیری نیز مثل کیفیت متفاوت است . نمودار 2 حاوی 10 گونه مختلف انعطاف پذیری می باشد . این گونه های متداخل انعطاف پذیری را می توان در سه گروه بزرگتر دسته بندی کر د که عبارتند از : انعطاف پذیری محصول ، انعطاف پذیری فرایند و انعطاف پذیری زیربنائی .
– انعطاف پذیری محصول
به معنای قابلیت شرکت در ارائه محصولات جدید و تغییر سریع محصولات موجود به منظور تامین نیازهای بازار متغیر امروزی می باشد.
-انعطاف پذیری فرایند
به معنای قابلیت شرکت در ارائه تولید محصولات متعدد و تغییر سریع و آسان از یک محصول به محصول دیگر ، تولید محصولات جدید یا تجدید نظر شده و سروکار داشتن با گستره وسیع مواد اولیه متعدد می باشد.
– انعطاف پذیری زیر بنائی
– به معنای قابلیت شرکت در سازگاری خود و ساختار سازمانی با تغییرات است.
از آنجائیکه احتیاجات و ارجحیت های مشتریان همواره رو به تکامل هستند در شرکتی که بخواهد به سرعت به تغییرات بازار پاسخ گوید ، انعطاف پذیری بسیار مهم خواهد بود.
نمودار 2-14 ) انواع انعطاف پذیری ، نوری و رادفورد ، 1381 ، ص 121 .

5.زمان
زمان بصورت استراتژیک پول است ، مشتریان از یک سو خواهان محصولات به روز و از سوی دیگر خواهان دریافت سریع آنها هستند . شرکتهائی که می توانند طراحی ، تولید و توزیع محصولات خود را با سرعت بیشتر نسبت به رقبا انجام دهند هزینه های تحقیق و توسعه و تولید کمتری را متحمل می شوند . بدین ترتیب چنین شرکتهائی در شرایط یکسان ، سهم بازار بیشتری زا به دست می آورند .در نتیجه زمان برای مشتریان ارزش دارد و محصولات باید به سرعت طراحی ، تولید و تحویل داده شوند .
6.خدمات
خدمات دیگر یک خاصیت جانبی نبوده و یک خاصیت تکمیلی محصول می باشد . امروزه منظور از ارائه خدمات ، تعهد نسبت به مشتریان به عنوان عنصری صنعتی ، کمک به مشتریان در راه اندازی محصولات و ارائه پشتیبانی های پس از فروش است . نتایج بررسی های اخیر حاکی از آن است که خدمات به نحو قابل ملاحظه ای با سهم بازار ارتباط مستقیم دارد .
به طور خلاصه بررسی های حاصل از رفتار خریداران را می توان به شش بعد رقابتی تفکیک نمود : هزینه ، کیفیت ، قابلیت اطمینان ، انعطاف پذیری ، زمان و خدمات (نوری و رادفورد ، 1381، ص ص 121-124).
پیشینه تحقیق
2-4 ) سابقه تحقیقات مشابه
1.موضوع : اثر پیکربندی زنجیره تامین جهانی در بهبود عملکرد سازمانی از طریق برنامه های بهبود زنجیره تامین .
نویسنده : کانیوتو و همکاران – 2013 .
این مقاله به بررسی اثر پیکربندی مدیریت زنجیره تامین جهانی در بهبود عملکرد سازمانی از طریق ایجاد برنامه های بهبود در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *