ژانویه 23, 2021

دانلود پایان نامه درباره صنایع دستی، بازاریابی، سرمایه فرهنگی، روابط اجتماعی

کند.«فرهنگ عینی شکل حافظه را دارد. حافظه فرهنگی با دوری خود از روزمرگی تولید میگردد. حافظه فرهنگی نقاط ثابت دارد این نقاط ثابت وقایع سرنوشتسازی هستند که خاطره آنها از طریق شکلگیری فرهنگی (متون، آیینها، بناهای یادبود و …) در حقیقت حافظه فرهنگی از انبار دانش که آگاهی یک گروه از وحدت و خاص بودنش از آن ناشی میشود محافظت میکنند» (حاجیانی، ۱۳۸۸، ۳۴۹).
۲-۴-۷ فرهنگ نمادی
می‌تواند یک تصویر، سمبل، آرم، نام، چهره، شخصیت، ساختمان یا چیزهای دیگری باشد که به سهولت، شاخص و برجسته می‌شود و به طور کلی چیزی یا طرز فکری را با یک مفهوم وسیع فرهنگی به گروه فرهنگی بزرگی ارائه می‌دهد. ارائه یک شیء یا شخصیت ممکن است از این جهت حائز اهمیت باشد که وضع منحصر به فردی در بیان و ارائه مکان خاص یا دوره‌ای از تاریخ، یا گروهی از مردم داشته باشد یا قشر خاصی از مردم آن را دوست بدارند یا برای آنها مهم باشد.«هنگامی که فرهنگ در قالب نمادها ظاهر میشود از طریق آن تفهیم و آموزش انجام میگیرد. بنابراین میتوان از جلوه دیگری از فرهنگ یاد نمود. که با عنوان فرهنگ نمادین مشخص میشود آثار هنری، کتاب و نوشته از این نوع هستند» (ابوالقاسمی، ۱۳۸۵، ۱۹۵).
۲-۴-۸ سرمایه فرهنگی
سرمایه فرهنگی به تمرکز و انباشت انواع مختلف کالاهای ملموس فرهنگی و نیز قدرت و توانایی در اختیار گرفتن این کالاها و همچنین استعداد و ظرفیت فرد در شناخت و کاربرد این وسایل گفته می‌شودویک مفهوم جامعه شناسی است «اصطلاح سرمایه فرهنگی در قیاس با سرمایه اقتصادی، نظریات، قوانین و تحلیلهای مباحث مربوط به سرمایهداری رواج یافت. بنا به تعریفی که بیشتر به وسیله جامعهشناسان بکار میرود سرمایه فرهنگی مجموعهای از روابط، معلومات، اطلاعات و امتیازات است که فرد برای حفظ کردن یا بدست آوردن یک موقعیت اجتماعی از آن استفاده میکند؛ به عبارت دیگر، سرمایهای فرهنگی است که به طور دائمی در قلمرو امکانات یک قشر، گروه، طایفه یا طبقه باشد. سرمایه فرهنگی را میتوان به دو دسته ملموس (مادی) مانند: بناها، مکانها، آثار هنری و نظایر آنها و سرمایه غیرملموس (غیرمادی) که در قالب ایدهها، اعمال و ارزشها به صورت سرمایههای معنوی در یک گروه مشترک است تقسیمبندی کرد» (صالحی امیری، ۱۳۸۶، ۶۴).
۲-۴-۹ هژمونی فرهنگی(فرادستی)
مفهومی است برای توصیف و توضیحِ نفوذ و تسلط یک گروهِ اجتماعی بر گروهی دیگر. چنانکه گروهِ (فرا دست)درجه‌یی از رضایت گروهِ تحتِ سلطه را به‌دست می‌آورد و با «تسلط داشتن به دلیلِ زورِ صِرف» فرق دارد.« تاکید این اصطلاح بر آن است که طبقه ی مسلط نه تنها از نظر سیاسی و اقتصادی جامعه را زیر نظارت دارد، بلکه شیوه ی خاص نگرش خویش به جهان و انسان و روابط اجتماعی را نیز چنان همه‌گیر می‌کند که به صورت «عقل سلیم» در می‌آید و آنانی که زیر تسلط هستند این نگرش را همچون پاره‌یی از «نظم طبیعی» جهان می‌پذیرند. هژمونی فرایندی است که در آن طبقه حاکمه، جامعه را به شیوهای اخلاقی و فکری هدایت و کنترل میکند در این جوامع، نیازها و علائق و ارزشهای فرهنگی طبقه مسلط به عنوان نیازها و علائق و ارزشهای کل جامعه پذیرفته شده است. به عبارت دیگر هژمونی، کنترل از طریق اجتماع فرهنگی است و در مقابل سلطه قرار دارد و در نهایت چیزی جز پذیرش رضایتآمیز ارزشهای طبقه بالا به وسیله عامه مردم نیست» (ابوالقاسمی، ۱۳۸۵، ۱۰۸).
۲-۵اقتصاد
اقتصاد در فارسی به معنای میانهروی و متعادل بودن دخل و خرج است و در اصطلاح، تعریف عموما پذیرفته شدهای در میان اقتصاددانان وجود ندارد، زیرا تعاریف داده شده در درجه نخست از جامعیت لازم برخوردار نبوده و در ثانی با مسلم فرض کردن موضوعات، این تعاریف به دور باطلی از تعاریف جدید کشیده میشود، با این همه میتوان گفت موضوع اقتصاد عبارت است از ثروت (کالاها، خدمات و منابع)، از حیث چگونگی تولید، توزیع و مصرف؛ واژه اقتصاد۱ از دو کلمه یونانی اویکوس۲ به معنی خانه و نمین۳ به معنای اداره کردن اخذ شده است و از نظر لغوی به معنی مدیریت خانه است. علم اقتصاد از زیرمجموعههای علوم اجتماعی است که با نوشتن کتاب ثروت و ملل آدام اسمیت (پدر علم اقتصاد) در سال ۱۷۷۶ م به صورت علمی مستقل ارائه شد. به معنای وسیع کلمه، اقتصاد مطالعه در بهزیستی انسان دارد. «اقتصاد پدیدهای ممزوج و در هم تنیده که به روابط اجتماعی و ستبر فرهنگی جامعه به شدت وابسته است به عبارتی در ذات این تئوری شاهد نوعی ارتباط میان فرهنگ و اقتصاد هستیم هرچند که در این ارتباط تأکید بر روی ساختارها است و نه افراد» (کریمی، ۱۳۸۷، ۲۰).
۲-۶ تبلیغات
یکی از عنصرهای مؤثر بر افکار و زندگی انسانها در جهان امروز تبلیغات است. عنصری ارتباطی که با بررسیهای کارشناسانه، روانشناسانه و علمی پدید میآید. تبلیغات مؤثر بر ذهن مخاطب بیشتر با بهرهگیری از نمادها صورت میپذیرد. تبلیغات خود نیز یک نوع ابزار برای جذب گردشگر، سرمایهگذاری و بازاریابی بهشمار میآید. میتوان در تعریف تبلیغات این چنین بیان کرد که عبارتست از بروندادن تولیدات کارگاهها به صورت ارتباط غیرشخصی و پرداختی از طریق رسانههای مختلف، به منظور آگاهسازی و یا اقناع مخاطبان خاص یا عام. تبلیغات دارای ابعاد مختلف و گسترده ای میباشد. که بهرهگیری از راهکارهای آن منجر به رشد و ایجاد سرمایهگذاری در تجارت تولیدات صنایع دستی میشود.
«شاید در ابتدا نتوان ارتباط مستقیمی بین نشانهشناسی، تبلیغات و بازاریابی در صنایع دستی ایجاد نمود، اما از شرایط فروش بهتر و بررسی نقاط ضعف در تبلیغات یک کالا و در رقابت با بازارهای دیگر مورد بررسی قرار دادهاند. در این راستا «ژان مری فلوش» برای تجزیه و تحلیل تبلیغات یک کالا به کمک «مربع نشانه معناشناسی» مربوط به بازار را ارائه میدهد. در رأس این مربع چهار ارزش کلی که بر بازار حاکم است قرار میگیرد و خصوصیات تولیدات کارخانههای رقیب ترسیم میشود تا بتوان براساس آن اطلاعاتی پیرامون بازار آنان دریافت نمود.
برای تجزیه و تحلیل تبلیغات در تولیدات بازار همچنین میتوان به تئوری «سیرزایشی معنا» که توسط «گرماس» بنیانگذار مکتب پاریس مطرح شد، اشاره کرد. این تئوری بیشتر در حوزه کلامی و نوشتاری به تبیین معنا و نیز در حوزه تصویری و آگهی تبلیغات کاربرد دارد». (برتراند، ۲۰۰۰، ۲۹). پرداختن به جزییات این تئوری در این پژوهش امکانپذیر نمیباشد.
همانگونه که اشاره شد استفاده از راهکارهای تبلیغات منجر به بازاریابی در تولیدات انبوه و در نتیجه ارزش افزوده بالایی را به همراه دارد. از راهکارهای مؤثر در تبلیغات محصولات صنایع دستی که منجر به فروش کالاها شود، میتوان به تهیه و توزیع نشریات تبلیغاتی شامل کاتالوگ، بروشور، پوستر، کتاب و جزوات راهنما در سطح وسیع به طور رایگاه در سطح آژانسهای سرمایهگذاری، بخش خصوصی و ارسال به مقاصد هدف و مراکز فرهنگی ایران در خارج از کشور مثل سفارتخانهها که توسط رایزن فرهنگی توزیع شود و همچنین میتوان از تبلیغات نوشتاری، دیداری و شنیداری مثل شبکه اینترنتی، سیدی، کلیپهای متنوع، اسلاید، فیلم و دیگر اقلام تبلیغاتی در مجامع، نمایشگاهها، سمینارها و همایشهای تخصصی استفاده برد. البته در کنار این اقدامات نیز تبلیغ در مطبوعات، رسانههای جمعی، روزنامهها، مجلات، رادیو و تلویزیون و تبلیغ در نشریات صنایع دستی و گردشگری برای دستیابی به بازارهای داخلی و خارجی نیز لازم میباشد.
۲-۶-۱ تبلیغات در صنایع دستی ایران
یکی از مهمترین عناصری که اتفاقاً ما در آن بخش بسیار ضعیف هستیم و جای تحلیل بیشتری دارد بخش تبلیغات است. در اینجا استفاده از رسانههای دیداری و شنیداری همچون تلویزیون، رادیو، اینترنت، تابلوهای تبلیغاتی، رسانههای شهری، روزنامها و مجلات و … مطرح است. استفاده از ترفیعات فروش در تبلیغات مانند دادن هدایا، مسابقات، نمونهگیری در داخل، کوپنها، بستههای مخصوص و … عامل پرنفوذی در رسیدن به اهداف تبلیغات است.
جای پا بازکردن در شبکههای ماهوارهای که تغذیه کننده سایر شبکههای ملی و محلی هستند ضریب نفوذ مارا توسعه خواهد داد. بهرهگیری از سایتهای اصلی اینترنتی و موتورهای جستجو، طراحی و راهاندازی سایتی جامع و چندرسانهای همراه با قابلیت برگرداندن آن به زبانهای مختلف از جمله استراتژیهای کارآمد در بحث تبلیغات هستند.
ضعف در اطلاعرسانی، عدم داشتن سهم مشخصی در بازارهای جهانی، عدم آشنایی مصرف کننده با محصولات صنایع دستی، عدم ارتباط تعاملی با مصرفکنندگان، نیازمند داشتن برنامهای تبلیغاتی و اطلاعاتی منسجم هستند. ضعف ما در تبلیغات و ترفیع در حوزه صنایع دستی بسیار زیاد است.
در مرحله اول استفاده از شبکههای ماهوارهای و اینترنت برای ورود سریعتر به بازارهای جهانی پیشنهاد میشود. اینترنت سهویژگی آسایش، آرامش و ثبات را برای مشتری موجب میشود که باعث فعال شدن بیشتر او در فضای مجازی خواهد شد (اسفیدانی ۱۳۸۵).
امروزه مفهومی به نام مدیریت رابطه با مشتری، در حال گسترش و پذیرش عمومی است. هدف از این مدیریت رابطه مشتریان و تسلط بر یک بخش از بازار به وسیله توسعه خدمات و ایجاد ارتباط عمیق با مشتریان و نیز توسعه رابطه با عرضهکنندگان و فروشندگان برای حفظ موقعیت در بازار است(علی احمدی ۱۳۸۵). بازاریابی اینترنتی عامل تسریع کننده در توسعه بازارهای بینالمللی است. عصر کنونی، عصر ارتباطات نامیده شده به صورتی که تحولات عظیمی در دنیای ارتباطات و انتقال اطلاعات رخ داده است. شبکه جهانی اینترنت به عنوان عظیمترین و سریعترین صحنه ارتباطات بشری نمونهای از این تحولات است. انعطافپذیری و کارایی وب به حدی است که فعالیتهای مختلف را تحتالشعاع خود قرار داده است. سرعت، دسترسی در تمام اوقات و تمام مکانها و انعطافپذیری از مزایای استفاده از اینترنت در بازاریابی است. ما به هر دلیلی از انقلاب صنعتی عقب ماندیم اما اینک وظیفه داریم از انقلاب ارتباطات و اطلاعات عقب نمانیم. این قافله به راه افتاده و اکنون فاصله ما با کشورهای پیشرفته در این حوزه کم است، اگر نتوانیم به سرعت خود را تطبیق دهیم باز با همان داستان عقبماندگی مواجه خواهیم شد. باید هرچه سریعتر زیر ساختهای اطلاعاتی و ارتباطی بر مبنای وب را گسترش دهیم و در تمام حوزهها نظیر تجارت الکترونیکی از آن استفاده کنیم. گسترش یادگیری از طریق آموزشهای مجازی بسیار کمهزینه و کارآمد است .(اسفیدانی ۱۳۸۵).
۲-۷ قیمتگذاری
قیمت یک کالا عبارت است از ارزشی که مشتری برای محصول پرداخت میکند. قیمت تعیین شده بر محصول در بازار بر روی دستمزدها، اجارهها، بهره و سود اثرگذار میباشد. بنابراین قیمت، نبض اولیه اقتصاد بازار به شمار میآید.« قیمتی که بازاریابان بر محصول تعیین میکنند مقدار پولی است که صنعتگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *