نوامبر 24, 2020

خرید و دانلود پایان نامه روزنامه نگاران

پیچیده علمی آن حوزه، ذهن ها متوجه ارقام و شاخص های رقمی اطلاعات در محورهای مختلف فعالیت های موجود
می شود. البته این نکته را نباید منفی تلقی کرد، بلکه لازم است در این زمینه به نحوی فرهنگ سازی شود که توجه افکار عمومی علاوه بر جلب شدن به آمار رقم های کمی، به«آمارهای کیفی» شامل رویکردهای اساسی و میزان تحقق سیاست های کلان و برنامه های اعلامی نیز جلب شود. آمار کمی اطلاعات در زمینه های مختلف تنها قدم های اولیه برنامه ریزی و اجرای برنامه ها محسوب می شود. شاخص سازی از اقلام آماری باید یکی از فعالیت های مستمر بخش های آمار و برنامه ریزی دستگاه های اجرایی باشد و برنامه ها و گزارش عملکرد از اجرای آن ها براساس -شاخص های احصاء شده مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
با توجه به نقش اساسی آمار و اطلاعات در برنامه ریزی ملاحظه می شود که کشورهای پیشرفته همان کشور هایی هستند که حوزه مشمول آمار و اطلاعات وضعیت موجود خود را در سطح گسترده و کاملی دارند و در مقابل، کشورهای کمتر توسعه یافته حوزه آماری زنده و به روز کمتری دارند، دولت در این کشورها حتی در آمار نیروی انسانی، امکانات، کمیت و کیفیت خدماتی که ارائه می نماید نیز دچار مشکل است.
2-3- روش تحقیق:
از اصطلاح “روش پژوهش ” معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود. در اینجا روش تحقیق به عنوان یک فرایند نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش و یا راه حل یک مسئله در نظر گرفته شده است.(غلامرضا خاکی، 1379،ص 201) پژوهش ها از نظر هدف به سه دسته تقسیم میشوند.(محمدی فاتح، 1386)
1-بنیادی(Basic Research)
2-کاربردی((Applied Research
3-توسعه ای(Development Research )
این تحقیق در رشته پژوهش های کاربردی تعریف می گردد و از نظر چگونگی بدست آوردن داده- های علمی در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی قرار میگیرد و روش آن نیز همبستگی است. تحقیقات توصیفی شامل مجموعه ای از روشهایی هستند که هدف آنها شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای این گونه تحقیقات می تواند به منظور شناخت بیشتر شرایط یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد.(سرمد و همکاران، 1383 )
پژوهش های پیمایشی به منظور بررسی مسایل سازمانهای آموزشی، صنعتی، دولتی و سیاسی استفاده می شوند. در اینگونه پژوهشها محقق درباره وضعیت موجود تحقیق میکند تا برای اصلاح یا بهسازی موضوع تحقیق طرح هایی بر اساس آن شکل بگیرد. (حسن زاده، 1385)
پژوهش ها براساس روش تحقیق به گونه تحقیقات کتابخانه ای و میدانی تقسیم میشوند.(اورمزدی ،1387)که این پژوهش شامل هر دو نوع میباشد.به این نحو که در مرحله ابتدایی با استفاده از مطالعه کتابخانه ای فرمول بندی موقتی طرح تحقیق بصورت یک پرسش آغازین شکل گرفت.سپس مطالعات اکتشافی جهت کسب اطلاعات در خصوص موضوع مطالعه و بهترین شیوه بررسی موضوع انجام شده شاخص های کلیدی شناسایی شدند و در نهایت آن شاخص ها مورد بررسی و تحقیق قرار گرفتند. با عنایت به موضوع پژوهش و اهداف مورد نظر روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی– پیمایشی از شاخه تحقیقات میدانی می باشد.
3-3- نحوه جمع آوری اطلاعات
هر یک از ابزارهای جمع آوری داده ها، در واقع این امکان را فراهم می آورد که داده های مختلف را از آزمودنی ها (یا پیرامون آنها) جمع آوری نمود. در میان این ابزارها، پرسشنامه هایی که دارای سئوالات بسته وگاهی چند سوال باز هستند به علت وسعت کاربردی که دارند از اهمیت خاصی برخورداند . (خاکی، 1378،ص247)
پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش بی نام و از نوع سئوالات بسته و دو سوال باز بر اساس مقیاس لیکرت می باشد. در مورد هر یک از این گزینه ها پاسخگو آزاد می باشد که با استفاده از دیدگاه خویش یکی از این 5 الی 3 گزینه را که با نگرش وی همخوانی بیشتری دارد را انتخاب و علامت گذاری کند. و در سوال های باز سوالات 4 و سوال 5 پاسخگو می تواند نکات مهم و نظر شخصی خود را برای پرسشگر یاداشت نماید. ابزار اندازه گیری در این پژوهش بر اساس طیف نگرش سنجی طرح ریزی شده است که در پایان شخص پاسخگو به سئوالات عمومی نظیر جنسیت سن ، میزان تحصیلات ، رشته تحصیلی ، سابقه فعالیت خود پاسخ می دهد تفکیک سئوا لات در پرسشنامه و تناظر آنها با فرضیات تحقیق به شرح زیر می باشد : پرسشنامه ای که برای این تحقیق طراحی گردیده متشکل است از تعداد 36 سئوال در 6 بخش تنظیم شده است .
4-3- جامعه آماری
جامعه آماری به کل افراد ویا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق در مورد آنها بپردازد. با توجه به تعریف فوق، جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد یا اشیایی که دارای ویژگیهای همگون مشترک و قابل اندازه گیری می باشند.(عزت الله نادری و مریم سیف فراقی، 1375 ،ص41) به عبارت دیگر جامعه آماری مجموعه حقیقی یا فرضی است که نتایج تحقیق به آنها انتقال داده
می شود.(علی دلاور، 1387 ،ص101) جامعه آماری عبارتست از گروهی از افراد یا اشیایی که در خاصیت یا خاصیت های مورد تحقیق مشترک باشند و با اهداف موضوع مرتبط باشند.(ناصر خلیلی وابراهیم دانشوری ،1387 ،ص87) جامعه آماری این تحقیق را خبرنگاران و روزنامه نگاران و جمعی از اصحاب رسانه شرکت کننده در بیستمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات تشکیل داده اند که تعداد آنها 5093 نفر می باشند که از این تعداد جمعیت جامعه، اندازه جامعه نمونه در جدول مورگان..می باشد که محقق برای اطمینان خاطر اقدام به توزیع 386 پرسشنامه بین خبرنگاران نموده که داده های 386 پرسشنامه قابل
استفاده بوده است.
تعیین اندازه جامعه نمونه : اندازه جامعه نمونه باتوجه به جدول کرجس و مورگان بشرح ذیل تعیین گردید:
جدول (2): اندازه جامعه نمونه طبق جدول کرجیس مورگان
ردیف
خبرنگاران و روزنامه نگاران
کل جامعه
5093 نفر
اندازه جامعه نمونه طبق جدول کرجیس مورگان
386
تعداد توزیع شده
386
تعدادقابل استفاده
386
5-3- نحوه اندازه گیری ها و نوع آنها و دلیل استفاده از این روش
در این تحقیق از طیف لیکرت استفاده شده است. هدف این طیف اندازه گیری گرایش به یک موضوع بر اساس ارزشهای جامعه می باشد و کاربرد این طیف نیز در جهت بررسی گرایشها نسبت به مسئله سیاسی ، اجتماعی و حرفه ای می باشد که در سطح ترتیبی نیز مورد سنجش قرار دارد. در تدوین گویه ها باید سعی شود از گویه های بی تفاوت ، بی ربط و ابهام آور جلو گیری شود تعداد گویه هائی که گرایش مخالف و موافق دارند باید تقریبا به یک اندازه باشد و نیز طیفی که به پاسخگو داده می شود معمولا از چهار قسمت تشکیل شده است (خیلی زیاد، زیاد، تا حدودی،کم ، خیلی کم) که براساس هدف و روش تحقیق می توان کلمات گویه ها را عوض نمود.در تدوین گویه ها باید دقت شود تا گویه های بی تفاوت و بی ربط و ابهام آور حذف گردند گویه مستقیما پس از تحقیقات مقدماتی پخش میشوند.پس بهتر است بعد از تدوین پرسشنامه مقدماتی pretest حداقل با ده تا پانزده نمونه گرفته شود تا بعد از بررسی کمی (روایی) و کیفی (اعتبار) آن گویه های ابهام انگیز حذف گردد. محقق در گام نخست اعتبارسنجی ، قابل اطمینان بودن داده های جمع آوری شده را محک زد تا مشخص نماید سوالات پرسشنامه تا چه میزان همبستگی درونی دارند. برای این منظور از ضریب آلفای کرونباخ استفاده نمود.
اطلاعات جمع آوری شده، دسته بندی و تجزیه و تحلیل گردید. محقق در گام بعدی با استفاده از آمار توصیفی، اطلاعات جمع آوری شده را با تهیه جدول توزیع فراونی خلاصه کرده و به کمک نمودار نشان داده است. با توجه به رتبه ای بودن مقیاس متغیر ها از روش آماری ناپارامتریک برای آزمون فرضیه ها استفاده شد و با نرم افزار اس پی اس اس رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از طریق آزمون کای اسکوئر بررسی گردید و سپس با محاسبه ضریب توافقی شدت تاثیر متغیر های مستقل بر متغیر وابسته مشخص گردید.
6-3- اعتبار داده ها و قابلیت اطمینان داده
1-6-3- روایی محتوا :
فاز اول: پرسشنامه ای حاوی 36 پرسش، برای اندازه گیری روایی محتوا میان خبرنگاران توزیع شد. نظرات ، در قالب مقادیر کمی پنج گزینه ای و سه گزینه ای جمع آوری گردید.
فاز دوم : بعد از بررسی و تصحیح و حذف سئوالات مبهم ، پرسشنامه ای حاوی 36 پرسش چهار گزینه ای توزیع و نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام شد. پرسشنامه تحقیق با توجه به مبانی نظری تحقیق که در ادبیات رساله حاضر آمده است براساس آنچه را که محقق سعی در یافتن و سنجش آن دارد طراحی گردیده است و از نظر اساتید و صاحب نظران برای بهینه شدن پرسشنامه استفاده گردیده است و در نهایت نظرات سازنده اساتید راهنما جناب آقای دکتر محمد سلطانی فر ، و مشاور جناب آقای دکتر محمد مهدی فرقانی نیز در این زمینه راهگشا بوده است.
2-7-3- پایایی مدل:
توانایی ابزار در حفظ پایایی خود در طول زمان (علیرغم شرایط غیر قابل کنترل آزمون و وضعیت خود پاسخگویان) حاکی از پایداری آن و تغییر پذیری اندک آن می باشد.دو راه وجود دارد ؛ اعتبار باز آزمایی و اعتبار سازگاری.در این تحقیق از اعتبار سازگاری استفاده شده است. منظور از اعتبارآزمون ، دقت اندازه گیری و اثبات و پایایی آن است . منظور از دقت اندازه گیری این است که نمره کسب شده هر متغیر تا چه حدی می تواند بیانگر نمره واقعی آن باشد. )گهبان،علیرضا ، ،ص67) برای این منظور داده های جمع آوری شده را محک می زنیم تا مشخص گردد اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه تا چه میزان با هم همبستگی درونی دارند در این تحقیق بررسی اعتبار پرسشنامه از روش بازآزمائی(آزمون مجدد) استفاده شده است. آیا بین داده یک پرسشنامه که در چندین نوبت توزیع و جمع آوری شده است همبستگی وجود دارد برای پاسخ به این سوال میانگین نمرات هر نفر را در هر نوبت محاسبه و سپس از طریق رابطه همبستگی اسپیرمن شدت ارتباط شان سنجیده می شود. جدول (3): بررسی اعتبار پرسشنامه
%
N
0/60
1/39
0/100
235
151
386
CASES valid
Clluded
total
N of items
Cronb ach s alpha
45
746.
با توجه به اینکه عدد 7 به یک نزدیک است ، پرسشنامه از پایایی یا اعتبار برخودار می باشد. روایی با توجه به جدول آلفاکروباخ است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق
1-4- مقدمه:
ابتدا محقق با استفاده از نرم افزا اکسلExcel دادهای خام استخراج شده از پرسشنامه را مرتب و آماده برای استفاده نرم افزار SPSS نموده و درگام نخست اعتبار پرسشنامه را از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ محک زده و سپس با استفاده آمار توصیفی داده هارا در جدول و نمودار نشان داده و در نهایت برای آزمون فرضیه ها از آمار استنباطی استفاده نموده است.
آمار توصیفی: این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه می پردازد و هدف آن محاسبه پارامتر های جامعه است. به عبارت دیگر برای توضیح جداول دو بعدی از آزمون خی دو استفاده شده است که عبارت است : از:
مجذور خی= x2
فراوانی مشاهده شده= fo فراوانی مورد انتظار=fe مجموع=
هم چنین برای به دست آوردن فراوانی مورد ا
نتظار از فرمول
جمع ردیف × جمع ستون
استفاده شده است. کل
درجه آزادی نیز برابر است با (تعداد ستون ها-1)(تعدادسطرها-1)
به نظر شما روزنامه نگاران برای انجام هر چه بهتر وظایف حرفه ای خود ، چه نوع حمایت ها و امکاناتی را نیاز دارند؟
الف ) قوانین حمایتگرایانه
1
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی
خیلی زیاد
222

58.7
58.7
زیاد
118
31.2
89.9
تا حدودی
37
9.8
99.7
خیلی کم
1
3
100.0
جمع
378
100.0
2-4-الف) جدول و نمودار :
با توجه به نمودار و جدول فوق 58.7 درصد پاسخگویان (اصحاب رسانه) برای انجام هر چه بهتر وظایف حرفه ای خود ابراز داشتند به حمایت ها و امکانات بیشتری نیازمند هستند.8 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند . درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.
ب) مصونیت حرفه ای :
1
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی
خیلی زیاد
178
47.3
47.3
زیاد
151
40.2
87.5
تا حدودی
40
10.6
98.1
خیلی کم
7
1.9
100.0
جمع
376
100.0
3-4- ب) جدول و نمودار :
با توجه به نمودار فوق 3/47 درصد پاسخگویان مصونیت حرفه ای را از جمله نیازهای ضروری و مهم دانسته اند. و 9/1 درصد از پاسخگویان ابراز داشتند مصونیت حرفه ای تاثیر خیلی کمی دارد و نیاز آن را چندان ضروری ندانسته اند . 10 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند . درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.
ج) همکاری سازمانها و مسئولان :
1
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی
خیلی زیاد
166
43.8
43.8
زیاد
158
41.7
85.5
تاحدودی
48
12.7
98.2
کم
5
1.3
99.5
خیلی کم
2
.5
100.0
جمع
379
98.2
4-4- ج ) جدول و نمودار :
با توجه به جدول و نمودار ج 8/43 پاسخگویان همکاری سازمانها و مسئولان را عامل تاثیرگذار می دانند اما 05 درصد آنها این تاثر را در حد خیلی کم ارزیابی کرده اند. 7 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.
د) وجود تشکل های صنفی:
1
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی
خیلی زیاد
136
36.6
36.6
زیاد
132
35.5
72.0
تاحدودی
89
23.9
96.0
کم
15
4.0
100.0
خیلی کم
372
100.0
جمع
386
5-4- د ) جدول و نمودار :
با توجه به جدول و نمودار فوق 6/36 درصد از پاسخگویان وجود تشکل های صنفی را عامل ضروری برای اصحاب رسانه دانسته اند و ابراز داشتند که نیازمندی اصحاب رسانه به وجود تشکل های صنفی خیلی زیاد است ها نیازمند و بابقی پاسخگویان تا حدودی این نیاز را ضروری دانسته اند .
ه )تضمین حقوق حرفه ای خبرنگاران :
1
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

نوشته ای دیگر :   دانلود پایان نامه حقوق در موردقرار بازداشت موقت

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

خیلی زیاد
195
51.5
51.5
زیاد
131
34.6
86.0
تاحدودی
41
10.8
96.8
کم
6
1.6
98.4
خیلی کم
6
1.6
100.0
جمع
379
100.0
6-4- ه)جدول و نمودار :
با توجه با نمودار و جدول فوق 5/51 درصد پاسخگویان ضرورت تضمین حقوق حرفه ای روزنامه نگاران و خبرنگاران را به میزان خیلی زیاد ارزیابی کرده اند و 8/1 درصد آنها این ضرورت این نیاز را خیلی کم ارزیابی کرده اند. 7 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس
بی جواب است.
ن) جدول استقلال حرفه ای :
1
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی
خیلی زیاد
197
52.3
52.3
زیاد
134
35.5
87.8
تاحدودی
41
10.9
98.7
کم
5
1.3
100.0
جمع
377
100.0
7-4- ن ) جدول و نمودار :
با توجه به نمودار و جدول فوق 3/52 درصد پاسخگویان ضرورت و نیاز استقلال حرفه ای خبرنگاران و روزنامه نگاران را به میزان خیلی زیاد ارزیابی کرده اند و 5/35 درصد ضرورت این نیاز را زیاد و مابقی پاسخگویان تا حدودی مهم دانسته اند. 9 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.
ی) جدول جایگاه رسمی مطبوعات و روزنامه نگاران :
1
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی
خیلی زیاد
171
45.1
45.1
زیاد
164
43.3
88.4
تاحدودی
30
7.9

96.3
کم
14
3.7
100.0
جمع
379
100.0
8-4- ی ) جدول و نمودار :
با توجه به نمودار و جدول فوق 1/45 درصد پاسخگویان ضرورت و نیاز خبرنگاران و روزنامه نگاران را به داشتن جایگاه رسمی لازم دانسته اند و3/43 درصد نیز این امر را مهم می دانند و7/3 درصد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *