نوامبر 25, 2020

پایان نامه ارشد رایگان درمورد خودپنداره، آموزش و بازار کار، سلسله مراتب

موسیقی، ادبیات، بازیگری، مترجمی اجتماعیعلاقمند به امور آموزشی و درمانی و بی علاقه به امور فنی و ماشینیصفات شخصیتی: اهل همکاری، معاشرتی، صبور، مسئول، صمیمی، …