شرایط اجرای حد

– اول آن که، آن چیزی را که انجامش نیکو نیست قصد کند و انجام دهد که این، خطا تام است، چنانکه خداوند فرموده:«ان قتلهم کان خطأ کبیرا»(بنی اسرائیل،31)«انا کنا خاطئین»(یوسف،97).که در این دو... متن کامل

By Off

نظام حقوقی اسلام

اسلام مسؤولیت را ویژه انسان زنده و بالغ و عاقل و مختار قرار داده است و هیچ فردی مسئول اعمال دیگری نیست. مسؤولیت کیفری وپایه های آن در اسلام تقریبا به همان معنایی است که در قوانین عرفی... متن کامل

By Off

قانون مجازات اسلامی

2- جهل برای روشن شدن مطلب، به معنای لغوی جهل و انواع آن می پردازیم.جهل در لغت به معنای نادان بودن، نادان شدن و ضد علم است(دهخدا1325-، ص 1640).جهل در مفردات راغب به سه معنا آمده است: اول: جهل... متن کامل

By Off

نظام عدالت کیفری

2. اشتباه حکمی چه تأثیری می تواند بر مسئولیت کیفری در حقوق کیفری داشته باشد ؟3. تأثیر اشتباه موضوعی در حالات مختلف بر مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه چگونه است؟4. آیا در... متن کامل

By Off

پیشرفت تحصیلی

132.740142.404263.588df2222Asymp. Sig.0.000.000.000.00همانگونه که در جدول 4-21 دیده میشود، در گروه پیشآزمون کنترل، پسآزمون کنترل و پیشآزمون آزمایش که آموزش گروهی اعمال نشده است بالاترین رتبه (بیشترین اهمیت)... متن کامل

By Off

مهارت تفکر انتقادی

تحقیق حاضر یک تحقیق نیمه تجربی است در این تحقیق متغیر مستقل و دو متغیر وابسته وجود دارد. روش حل مسئله متغیر مستقل، تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متغیرهای وابسته می‌باشد... متن کامل

By Off