دیوان عدالت اداری

0

ماده 14 – استخدام جدید به هر شکل به جای کارمند نیمه وقت ممنوع است.ماده 15 – پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی و فوق‌العاده روزانه […]

آموزش های فنی و حرفه ای

0

الف: مشاغلی که پرداختن بدان از سوی زنان مطلوب شارع است مانند مامایی و رشته هایی از پزشکی و تدریسب: مشاغلی که با ویژگیهای بانوان […]

حفظ کرامت انسانی

0

نتیجه می گیریم کار زنان اختصاصى به حوزه درون خانه ندارد، بلکه زن مى‏تواند هر نوع کارى که فاسدکننده خانواده و مزاحم حقوق ناشى از […]

فعالیت های اقتصادی

0

این روش با استفاده از منابع کتابخانه ی و به روش توصیفی–تحلیلی تدوین شده است.9- سامانه ی دقیق تحقیق: پایان نامه ی حاضر، در سه […]

مفهوم اصطلاحی

0

الف: مفهوم لغوی فرهنگ (فَ هَ) [ په . ] (اِ.) 1- علم، دانش. 2- تربیت، ادب. 3- واژه نامه، کتاب لغت. 4- عقل، خرد. […]

گفتمان تجددگرا

0

در این دوره، در مغرب‌زمین تمدن‌های بزرگ یونان و رم شکل گرفتند که مصادف با آغاز دوره‌ی پدر شاهی بود. در این دوره، تدوین قوانین […]

قانون مجازات اسلامی

0

گفتار دوم: اثر اشتغال زنان و رشد کودک 95الف: اشتغال مادران و رشد جسمی و روانی فرزند 96ب: تأثیر مادران بر الگو پذیری فرزندان از […]

دیدگاه جامعه شناسی

0

3- اهداف تحقیقدر این تحقیق، دنبال اهداف زیر هستیم :بررسی پیامدهای مثبت و منفی اشتغال زنان در جامعه کنونی با لحاظ نیاز جامعه و الگوی […]

بیماری های واگیردار

0

مقصود اعمال خلاف سئون پزشکی ؛ مجموعه اعمالی است که به نحوی از انحاء به شئونات شغلی شاغلین حرفه هیا پزشکی و وابسته لطمه وارد […]