ژانویه 15, 2021

-پایان نامه مقطع ارشد

2چهار چوب چشم انداز زمان

زمان تنها یک پدیده ی فیزیکی نیست، بلکه جریانی رو به تفسیر روانی است (جامس[1]. 1880/1950). در واقع سودن دورف و کوربالیز [2](1997) خاطر نشان کردند که نظارت زمان بنیان گذار عملکرد شناختی است. بنابراین، یادگیری مقابله با زمان، هم در سطح ذهنی و هم در سطح عینی بسیار حیاتی است چون زمان به طور مستقل از فرد وجود ندارد و در واقع یک ساختار روانی است، پس موردی است که فرد بطور مداوم با آن آشناست و آن را تصحیح می کند (بلاک[3]. 1990). گنزالس و زیمباردو[4] (1985) براین باورند که مسیری که در آن ما به دنبال جداسازی و تقسیم یا محاصره تکه های زمان هستیم یک ویژگی قدرتمند و فراگیر از تجربه ی انسانی است.

همزمان که علاقمندی به مطالعه ی زمان افزایش یافته است به همان میزان استفاده ی محققان واژه شناسی به منظور توصیف جنبه های مختلف نیز افزایش بیش از اندازه ای داشته است (والس و رابین[5] 1960. هورنرس[6] 1973. هالبرت و لنز[7] 1988. ناتلین[8] 1985 ). اصطلاحات دیگر مانند احساس زمان، تجربه ی ذهنی و تجربه ی زمانی تمامی نقاط این مفهوم است که افراد از گذشت زمان آگاه هستند (ناتلین، 1985). جهت گیری زمان با تعیین اینکه یک فرد به کدام یک از این چارچوبهای زمانی تمایل دارد، ارتباط دارد (دوولدر[9]، 1979). ناتلین (1985) مفهوم زمان را به عنوان قضاوت و قاضی مسیر خود زمان تعریف می کند، اما چشم انداز زمان را به عنوان ساختاری پیچیده برای 4 عامل جزئی و زیرین با نام توسعه، ساختار، واقع‎گرایی که می تواند هم در چشم انداز گذشته و هم چشم انداز آینده به کار رود، می بیند. تمرکز بر اینکه چگونه زیمباردو و همکارانش TP را تعریف و اجرا می کنند انتخاب می کند. اینجاست که TP به صورت “شیوه ای که در آن افراد، فرهنگها، بخش جریان تجربه ی فردی در دسته های زمانی متمایز از گذشته، حال و آینده” می باشد (زیمباردو. 1997 – 2008 ). زیمباردو و همکارانش همچنین به بررسی این قالبهای زمانی گذشته، حال و آینده به طور کامل با توسعه و گسترش مقیاسی برای اندازه گیری چشم انداز زمان، با نام پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو پرداختند.

در اینجا چارچوبهای زمانی آینده، حال و گذشته به 5 زیر مجموعه تقسیم شده اند.

در ابتدا چارچوب زمانی گذشته منفی وجود دارد. این مورد یک نگرش بدبینانه را در برابر گذشته و احتمالا تجربه ای آسیب زا از وقایع زندگی را بازتاب می دهد. در ثانی، گذشته ی مثبت  است که بیشتر با یک نگرش احساسی و مثبت از گذشته ی فرد مشخص شده است. ثالثا، حال لذت گرا با تمایل به لذت خود بخودی با توجه اندکی به خطر یا نگرانی برای عواقب آینده ارتباط دارد. سپس قالب حال جبری وجود دارد که به عنوان عدم امید به آینده و اعتقاد به اینکه نیروهای غیر قابل کنترل، سرنوشت را تعیین می کنند، تعریف شده است. و بعد پنجم و نهایی، آینده است که با وابستگی به پاداش رخ می دهد که به عنوان نتیجه‎ی دستیابی به اهداف بلند مدت خاص رخ می دهد.

 

2-2-2-3 چشم انداز زمان گذشته

زیمباردو و بوید[10] (1999)، دو رویکرد به زمان گذشته را تشخیص داده اند. چشم انداز زمان گذشته ی منفی بازتابنده ی یک نگرش عموما ناراضی و تنفر از گذشته است که با ثبات احساسی، اعتماد به نفس ارتباط منفی و با افسردگی ارتباط مثبت دارد.

چشم انداز مثبت زمان گذشته، بازتابنده ی یک نگرش احساسی و گرم به گذشته و ارتباط مثبت با اعتماد به نفس دارد. چشم انداز زمان گذشته ی افراد با تمرکز بر نگرش کلی افراد ( مثبت و منفی ) از گذشته فعالیت کرده است (زیمباردو و بوید. 1999) و بر تجربیات خاصی از گذشته نیست. چشم انداز زمان گذشته ی افراد بنابراین بر وزن متصل شده به ملاحظات مثبت و منفی در تفسیر رفتارهای خاص دور – آینده تاثیر ندارد (زیمبارد 1997. هنسان[11]، 2006. کلاپورس[12]، 2008).

 

2-2-2-4چشم انداز زمان حال

افراد زمان گرای حال حاضر بر زمان حال تمرکز می کنند، چون آنها هیچ کنترلی را بر زمان آینده ندارند. چشم انداز زمان حال بنابراین به احتمال زیاد تنزیل ملاحظات ممکن -“چگونگی” نتیجه ی رفتاری – را در هنگام استنباط رفتار آینده ی دور افزایش می دهد (تراپ و لیبرمان[13]، 2003). علاوه بر این، چشم انداز زمان حال لذت گرا بر نگرش ریسک پذیری نسبت به زمان و زندگی (کئوگ[14]، 1999) و جهت گیری به سوی لذت بردن از زمان حال، با نگرانی و توجه کمی برای نتایج و عواقب آینده دلالت دارد (زیمباردو و بوید، 1999 زیمباردو ایتال، 1997). بر همین اساس، از مردم لذت گرای حال حاضر انتظار می رود تا وزن بیشتری را به ملاحظات مطلوب مثبت از یک محصول جدیدشان – منافع و مزایای کاربردی و سمبلیکی محصول – هنگام استنباط رفتار خرید از راه آینده دور، با در نظر گرفتن توجه کمی به عدم قاطعیت محصول ضمیمه نمایند(کاستانو، 2008).

بنابراین، بیشتر مشتریان حال لذت گرا احتمالا اهداف خرید بیشتری را ابراز می نمایند و بنابراین سازگاری و انسجام رفتاری هدفمند کاهش می یابد.

[1]. James

[2]. Suddendorf & Corballis

[3]. Block

[4]. Gonzales & Zimbardo

[5]. Wallace & Rabin

[6]. Hoornaert

[7]. Hulbert & Lens

[8]. Nutlin

[9]. dolowerd

[10]. Boyd

[11]. Henson

[12]. Klapporth

[13]. Trope  and Liberman

[14]. Keogh

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته

رشته: روانشناسی    گرایش: عمومی

عنوان:

مقایسه ی چشم انداز زمان، کیفیت زندگی، تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم

زمستان 1393

مقایسه ی چشم انداز زمان، کیفیت زندگی، تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم