ژانویه 20, 2021

پایان نامه با کلید واژه های محل سکونت

منبع: (سازمان نوسازی،1382).
توضیخات مربوط به جدول (6-2):
1.برای دانش آموزان به ازای هر 30تا40 نفر و برای کارکنان به ازای هر پنج کلاس یک توالت به مساحت 6/3متر مربع در نظر گرفته می شود.
2. به ازای هر 30تا 40دانش آموز یک آبخوری به مساحت یک متر مربع و حداقل 2عدد آبخوری در مدارس لازم است.
3. انبار وسایل نظافت و شستشو در هر طبقه یک عدد لازم است.
4.سطح انبار تجهیزات و وسایل در مارس با ظرفیت 96نفر و بیشتر در فضاهای پشتیبانی سالن چند منظوره در نظر گرفته شده است.
5. درمدارس تا دو طبقه یک اتاق استراحت معلمان با یک آبدار خانه در طبقه هم کف و در مدارس سه طبقه دو اتاق استراحت معلمان با دو آبدارخانه در دو طبقه مجزا پیش بینی می شود.
6. در مدارس روستایی موتور خانه لازم نیست. مساحت موتور خانه بدون در نظر گرفتن منبع سوخت به طور متوسط 2-5/1درصد مساحت های خالص می باشد.
*فضای مشترک
16-2 فضاهای گردش
فضاهای گردش شامل فضاهای ارتباطی بین دیگر فضاهای داخلی ساختمان می باشند و طبق ضوابط سازمان نوسازی این فضاها می تواند تا 25 درصد از زیر بنای ساختمان هر مدرسه را به خود اختصاص دهد(سازمان نوسازی،1382).
1-16-2 راهروها
حداکثر فاصله هر کلاس تا خروجی ساختمان ویا راه پله 30 متر می باشد؛ در نتیجه طول هر راهرو کمتر از طول معادل 3کلاس خواهد بود. عرض راهرو بستگی به تعداد کلاس ها و یک طرفه یا دو طرفه بودن آن دارد؛ در راهرو یک طرفه فضاها در یک طرف و در راهرو دو طرفه فضاها در دو طرف قرار دارند؛ اگر درب های رو به روی فضاهای جنب راهرو به داخل آن باز شود عرض راهرو افزایش می یابد؛ ارتفاع راهرو حداقل باید 40/2متر مربع باشد و تا ارتفاع 20/1متر باید قابل شستشو باشد. حداقل عرض راهرو کلاس ها 40/2متر می باشد، در صورتی که تعداد کلاس ها از چهارتا تجاوز نماید به ازای هر کلاس اضافی باید 20سانتی متر به عرض راهروها افزود، حداقل عرض راهروی قسمت اداری 5/1متر خواهد بود(یزدان پناه،1373).
2-16-2 پله ها
در صورتی که پله ها در فضای مدرسه طراحی شده باشند؛ حداقل 8 کلاس می توانند از یک راه پله استفاده کنند؛ مشروط بر این که حداکثر فاصله طی شده برای رسیدن به پله توسط دانش آموز از 20متر تجاوز نکند. چنانچه در ساختمان مدرسه از چند راه پله استفاده شده باشد راه پله ای که جنب ورودی اصلی قرار دارد عریض تر انتخاب می شود و به طور کلی عرض راه پله ها با میزان استفاده از آن ارتباط دارد حداقل عرض راه پله ها 3/1متر و حداکثر 8/1متر پیش بینی می شود، اگر عرض آن از8/1 متر بیشتر باشد باید در هر دو طرف پله نرده محافظ نصب گردد. در صورتی که عرض پله بیش از 4/2متر گردد، عرض پله توسط یک نرده محافظ در وسط آن به دو قسمت تقسیم می گردد، ارتفاع و دست اندازها در مقطع ابتدایی 65سانتی متر می باشد. همچنین وجود یک پاگرد به طول حداقل 40/1 متر پس از یازده پله ضروری است، ارتفاع هر پله حداقل 15سانتی متر و حداکثر 18سانتی متر می باشد(یزدان پناه،1373).
17-2 فضاهای باز یا محوطه
فضای باز همان محوطه بوده که در اطراف ساختمان مدرسه و در داخل حیاط می باشد(سابقی،1384).
1-17-2 فضای صف جمع و تفریح
این فضا در جلوی ساختمان آموزشی در نظر گرفته می شود، در این محل صف جمع، مراسم صبحگاهی و سخنرانی برگزار شده و برای تجمع و قدم زدن در فواصل بین ساعات هم از آن استفاده می شود. سطح لازم برای صف جمع به ازای هر نفر دانش آموز 6/1-1متر مربع می باشد و به علت کمبود زمین در شهرها با زمین های ورزش مدرسه مشترک منظور می گردد(همان منبع قبلی).
2-17-2فضای سبز، باغچه و درختکاری
ایجاد فضای سبز و درختکاری در مدرسه برای شادابی و نشاط دانش آموزان بسیار موثر است. دانش آموزان با نظارت معلمان می توانند در باغچه مدرسه گل و گیاه و درخت بکارند. این امر در زمینه آموزش های کشاورزی مورد نیاز هر شهروند، حساسیت نسبت به حفظ محیط زیست، نگهداری از فضای سبز، مفید می باشد. همچنین روحیه تعاون و همکاری بین شاگردان را تقویت می کند (نوید ادهم،1382).

3-17-2 پارکینگ وسایل نقلیه
محل پارکینگ اتومبیل را حتی المقدور باید از زمین های ورزشی و محوطه صف جمع و تفریح جدا کرد، میزان سرانه لازم برای هر اتومبیل 23 تا 25 متر مربع در نظر گرفته می شود(یزدان پناه،1373).
جدول شماره: (7-2) استانداردهای فضاهای گردش مدارس ابتدایی (روستایی)
نوع مدرسه
مشخصات
مدارس روستایی

ظرفیت
تعداد کلاسها
1
2
3
4
5

تعداد دانش آموزان
24
48
72
96
120
مشخصات
فضاها
مساحت ( متر مربع)
مساحت ( متر مربع)
مساحت ( متر مربع)
مساحت ( متر مربع)
مساحت ( متر مربع)
مجموع مساحت خالص گروه های 1الی 4
72
107
153
287
403
سرانه خالص برای گروه های 1الی 4
3
22/2
12/2
98/2
35/3
فضاهای ارتباطی(1)
15/0
11
15/0
16
15/0
23
15/0
43
15/0
60/0
فضاهای زیر ساخت (2)
12/00
10/0
12/0
15/0
12/0
21
12/0
40/0
12/0
56/0
مساحت نا خلص
93
138
197
370
519
سرانه ناخالص
87/3
87/2
73/2
85/3
32/4
منبع:(سازمان نوسازی،1382).
1. باتوجه به نقش واهمیت فضاهای ارتباطی در مدارس، این فضاها می توانند تا25درصد مجموع مساحت خالص گروههای 1الی4 نفره افزایش یابد، در مناطق گرم و مرطوب5درصد به فضاهای ارتباطی اضافه می گردد.
2. فضاهای زیر ساخت در مدارس یک الی پنج کلاسه 12درصد و در مدارس ده کلاسه و بیشتر10درصد مجموع مساحت خ
الص گروه های 1الی4به علاوه فضاهای ارتباطی می باشد.

جدول (8-2) تلخیص اطلاعات فضاهای بسته مدارس روستایی
نوع مدرسه
مشخصات
روستایی
ظرفیت

تعداد کلاسها
1

2

3

4

5

تعداد دانش آموزان
24

48

72

96

110

مشخصات
فضاها
واحد
مساحت
واحد
مساحت
واحد
مساحت
واحد
مساحت
واحد
مساحت
کلاس های آموزش دروس نظری


1
32
1
32
2
64
2
64
کلاس آموزش دروس تجربی
1
38
1
38
2
76
2
76
3
114
اتاق سمعی وبصری
1
29
سالن چند منظوره

1
70
1
70
کتابخانه


1
70
1
70
اتاق فعالیت های پرورشی


1
14
1
14
اتاق بهداشت وکمک های اولیه9
1
9
1
9
دفتر مدیر

1
14
1
14
دفتر معاون

اتاق کارکنان امور دفتری وتکثیر
1
14
1
14
1
16
1
16
1
14
انبار بخش اداری

1
14
1
16
اتاق استراحت معلمان

دفتر کار معلمان وملاقات با اولیاء

توالت ودستشویی دانش آموزان
1
4
2
7
3
11
3
11
4
14
آبخوری دانش آموزان
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
توالت ودستشویی کارکنان
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
انبار وسایل نظافت وشستشو
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
انبار تجهیزات ووسایل
1
8
1
8
1
9
بوفه دانش آموزان


1
4
1
4
آبدار خانه

1
4
موتور خانه


مجموع مساحت خالص
72
107
153
287
403
میانگین سرانه خالص
3
22/2
12/2
98/2
35/2
فضاهای ارتباطی
15/0
11
15/0
16
15/0
23
15/0
43
15/0
60
فضاهای زیر ساخت
12/0
10
12/0
15
12/0
21
12/0
40
12/0
56
مجموع مساحت ناخالص
93
138
197
370
519
میانگین سرانه ناخالص
87/3
87/2
73/2
85/3
32/4

نوع مدرسه
مدارس روستایی
تعداد کلاس ها
1
2
3
4
5
تعداد دانش آموزان
24
48
72
96
120
زمین صف جمع و تفریح(1)
136
136
136
136
136
زمین های ورزش(2)

فضای سبزباغچه و درختکاری(3)
12
24
36
48
60
فضای توقف وسایل نقلیه(4)
25
30
35
40
45
راه های ارتباطی، فضای تلف شده محوطه و پیش بینی محوطه آتی(5)
17
18
20
21
23
مساحت کل سطح محوطه(6)
190
208
227
245
264
سطح سرانه
91/1
33/4
15/3
55/2
20/2
جدول شماره(9-2)استاندارد سطوح خارجی(فضای باز محوطه) مورد نیاز به متر مربع در مدارس ابتدایی روستایی

منبع:(سازمان نوسازی،1382).
1.سطح لازم برای صف جمع به ازای هر نفر دانش آموز1-6/1 متر مربع و سطح لازم برای عملیات نرمش و ورزش صبحگاهی به طور متوسط 7/1متر مربع می باشد؛ لیکن به علت کمبود زمین در شهرها در جدول فوق عدد بزرگتر سطح سرانه صف جمع (6/1متر مربع) مبنای محاسبه و استفاده از زمین های ورزشی است.
2.در مدارس تا 120نفر(روستایی) چون سطح زمین صف جمع از زمین مینی والیبال کمتر می باشد در محاسبه سطوح محوطه زمین والیبال (136متر مربع) منظور شده است.
3.این بخش شامل باغچه و درختکاری و سبزی کاری و همچنین اختصاص بخشی از باغچه برای سبزی کار توسط دانش آموزان سطح سرانه فضای سبز برای مدارس 50-30درصد متر مربع در نظر گرفته شود.
4. برای یک کلاس 25متر مربع و برای هر کلاس اضافی در حدود 5متر مربع اضافه مساحت در نظر گرفته شود.
5.برای راه های ارتباطی، فضای تلف شده محوطه و پیش بینی توسعه آتی 10درصد از سطوح فوق باید در نظر گرفته شود.
6.سطوح سرایداری و سرویس های بهداشتی دانش آموزان که خارج از ساختمان اصلی و در محوطه احداث می شود می بایست به محوطه اضافه شود که در مجموع باید در جدول محاسبه زمین منظور گردد.
2-18 مکان یابی واحدهای آموزشی
طبق ضوابط سازمان نوسازی و تجهیز مدارس طراحی واحدهای آموزشی و استقرار آن از نظر مکانی
باید طبق معیارهای خاصی صورت گیرد که به طور خلاصه به آن ها اشاره می شود.
1-18-2 کاربری های سازگار
کاربری های که همجواری آن ها نه تنها سازگار با کاربری آموزشی است، بلکه ضروری نیز می باشد؛ از جمله این کاربری ها می توان به کاربری های مسکونی، فرهنگی، فضای سبز اشاره کرد.
2-18-2 کاربری های ناسازگار
کاربری هایی که از همجواری مدرسه با آن ها باید جداً خودداری کرد، این کاربری ها شامل موارد زیر می باشد.
• آلاینده های هوا که شامل صنایع، ترمینال های مسافربری می باشد.
• آلاینده های صوتی که شامل بزرگراه ها، مسیر راه آهن، مراکز تجاری پررفت و آمد می گردد.
• سایر آلاینده های محیطی، مثل فاضلاب های شهری، کشتارگاه ها، دامداری ها، مراکز درمانی-بیمارستانی، گورستان ها و
محل انباشت کود و زباله می گردد.
3-18-2 جهت یابی
جهت و موقعیت ساختمان آموزشی باید طوری انتخاب گردد که تابش آفتاب و تهویه برای فضاها از جمله
کلاس ها در تمام فصول به نحو احسن انجام شود؛ از احداث مدارس در مسیر بادهای شدید و مزاحم خودداری شود(سابقی،1384).

4-18-2 شعاع دسترسی
حداکثر شعاع دسترسی دانش آموزان به واحد آموزشی باید طبق جدول زیر رعایت شود.
جدول شماره(10-2) شعاع دسترسی

شرح

دوره تحصیلی

ابتدایی

راهنمایی
حداکثرفاصله واحد آموزشی تا محل سکونت
500

1000

1200

2000

مدت زمان لازم برای طی مسافت برحسب دقیقه

پیاده
15-10

25-20

20-15

30

سواره

10
20
15
20
منبع:(سازمان نوسازی،1382).
19-2 انجمن اولیا و مربیان
انجمن اولیا ومربیان هر مدرسه هیات منتخبی است از اولیای دانش آموزان و مربیان همان مدرسه که با تفاهم وصمیمیت در زمینه تحقق اهداف انجمن و بر طبق آیین نامه های آموزش و پرورش فعالیت و همکاری می کنند . ترددی نیست که انجمن های اولیا و مربیان حلقه اتصال میان دولت و مردم به شمار می آیند. بنابر این از مهمترین وظایف سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان، سازمان دهی مشارکت و همکاری مستمر پدران مادران در فعالیتهای مختلف آموزشی و پرورشی است. ( دفتر جذب مشارکتهای اولیا ،1380). این انجمن مؤسسه ای است علمی، فرهنگی، و خدماتی که تأسیس اولیه آن به سالهای 1326 می رسد پس از انقلاب اسلامی با بازنگری به اهداف و برنامه و ایجاد دگرگونی در وضع مدیریت و تشکیلات آن، به صورت یک مؤسسه مردمی، سرگرم انجام وظیفه و خدمت به آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران است ( واحد تحقیقات انجمن اولیا و مربیان،1366).
طبق آیین نامه های آموزش و پرورش اهداف این انجمن عبارت است از :
ماده 1: تفکر، تلاش، یاری و همکاری در جهت بهبود و پیشبرد هر چه بهتر امر آموزش و پرورش دانش آموزان مدرسه و توجه خاص به تربیت مطلوب فرزندان شاهد.
ماده2: جلب توجه اولیای دانش آموزان و کارکنان مدرسه نسبت به مسائل دینی، تربیتی، اخلاقی، اجتماعی و مشاوره با آنان به منظور هماهنگ کردن روشهای تربیتی و آموزشی در محیط خانه و مدرسه.
ماده 3: ایجاد و تحکیم پیوندهای انسانی، عاطفی، اخلاقی و اجتماعی بین اولیای دانش آموزان و مربیان مدرسه.
ماده4: بهره مندی از امکانات اولیای دانش آموزان در جهت همکاری و نظارت های پزشکی و بهداشتی مداوم.
ماده5: بهره گیری هر چه بیشتر از روحیه تعاون اولیای دانش آموزان و دیگر افراد خیر و علاقمند در جهت تهیه، تدارکات و تکمیل امکانات آموزشی و پرورشی مدرسه نظیر کارگاه، آزمایشگاه، کتابخانه، نمازخانه، فضاهای ورزشی و توسعه ساختمان و حیاط مدرسه.
1-19-2 گروه های انجمن اولیا و مربیان
الف. گروه انتصابی که شامل مدیر مدرسه، یکی از معاونان به انتخاب مدیر، نماینده ی شورای معلمان، مربی پرورشی که در صورت نبودن مربی یکی از معلمان آگاه به مسایل تربیتی انتخاب می شود.
ب. گروه انتخابی که شامل رییس انجمن، نایب رییس انجمن، منشی و رابط انجمن می باشد.
ج. گروه علی البدل که شامل سه نفر از اولیاء به ترتیب آرای بدست آورده در انتخابات می باشد. به استناد بخشنامه شماره 23/3455 برگزاری انتخابات انجمن اولیا ومربیان مورخ 2/7/1384 در مدارس بزرگسالان و مدارس کم جمعیتی که برابر آئین نامه ی انجمن اولیا و مربیان، امکان تشکیل انجمن نمی باشد، وظایف انجمن به مدیر مدرسه واگذار می شود. د ر مدارسی که عده دانش آموزان آن کمتر از 300 نفر باشد عده اولیای منتخب جمعاً 7 نفر خواهد بود که چهار نفر اول، عضو اصلی و 3 نفر بقیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *