منبع مقاله درمورد رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، سینمای ایران، نیروی کار

دانلود پایان نامه

میان استان‌های اصفهان و مرکزی و اردبیل به ترتیب با تعداد 1002427 و 646705 و 586116 بیشترین مقدار هزینههای مذهبی را داشتهاند. استان کرمانشاه با مقدار 206874 کم‌ترین مقدار هزینههای مذهبی را دارا میباشد. دادههای استانهای تهران و چهارمحال و بختیاری و کرمان و لرستان و همدان در مرکز آمار ایران وجود نداشت.
4-7- سینما
کشش تولید ناخالص داخلی نسبت به سینما برابر 0.27- می‌باشد، این بدین معنی است که یک در صد تغییر در سینما با فرض ثابت بودن سایر شرایط 0.27- در صد نرخ رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. در میان متغیرهای شاخص‌های فرهنگی مورد بحث در این تحقیق تنها ظرفیت سینما با رشد اقتصادی رابطه‌ی منفی و معنادار دارد. علت این امر نیز به دلایل گوناگون می‌باشد، که به چند دلیل می‌پردازیم:
در ایران قبل از انقلاب اسلامی، 500 سالن وجود داشته است که آلان 300 سالن باقی مانده است و از این تعداد فقط 220 مورد فعال است در حالی که جمعیت نیز دو برابر شده است و این یعنی تقلیل ظرفیت سینما به 4/1 قبل.
از عوامل مدیریتی ضعف سینمای ایران آمد و رفت کوتاه مدت مدیران سینمایی است. متوسط طول مدیریت در سینمای ایران در 10 سال گذشته 2.5 سال بوده است.
یکی از علل اصلی ضعف سینمای ایران مشروعیت آن در طول دوران‌های مختلف و حتی هم اکنون بوده است و نشانه آن عدم حرکت خیرین و متدینان به ساخت سینما به اندازه فعالیت‌های موثر دیگری مثل مدرسه است.

نمودار (4-3) : مقایسه میزان هزینههای مذهبی استانهای کشور.
در جدول (4-3) به مقایسه استانها از لحاظ متغیر سینما پرداخته شده است. استان تهران با داشتن 42854 صندلی سینما بیشترین داده را دارد، اما چون با دادههای دیگر تفاوت چشمگیری داشت به همین دلیل از آوردن آن در نمودار خودداری شده است. بعد از آن استانهای خراسان رضوی و اصفهان به ترتیب با تعداد 10874 و 8498 بیشترین تعداد ظرفیت سینما را داشتهاند. استان هرمزگان با تعداد 531 کم‌ترین تعداد ظرفیت سینما را دارا میباشد. دادههای استان فارس در مرکز آمار ایران وجود نداشت.
کشش سرمایه، نیروی کار و آموزش نسبت به تولید ناخالص داخلی به ترتیب 1.47،0.53 و 0.18 می‌باشد. یعنی برای مثال یک در صد تغییر در متغیر نیروی کار با فرض ثبات سایر متغیرها 0.53 در صد تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد.
4-8- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در این فصل ابتدا الگوهای تصریح‌شده برآورد شد. نتایج بدست آمده از تابع برآوردی معادله (4-1) در استان‌های منتخب، حاکی از آن است که تأثیر هزینه‌های مذهبی، حج و مطبوعات بر رشد اقتصادی کشور مثبت و معنادار بوده است. اما تأثیر سینما بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است، که این بیش‌تر به دلیل توجه کم مسئولان به این صنعت هنری بوده است. این موضوع از نظر اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور در آن زمان قابل توجیه است.