ژوئن 12, 2021

عوامل اقتصادی، اجتماعی مرتبط با کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی- قسمت ۲

۲-۸-۳-۲- مدل ادراکی کیفیت زندگی ران ۵۳
۲-۸-۳-۳- مدل ادراکی سازمان جهانی بهداشت ۵۳
۲-۸-۴- رویکردهای مربوط به ناتوانی ۵۵
۲-۹- چارچوب نظری تحقیق ۵۹
۲-۱۰- فرضیه‌های اصلی تحقیق ۶۱
۲-۱۰-۱- سئوالات تحقیق: ۶۱
۲-۱۱- مروری بر پژوهش های انجام شده در خارج از ایران ۶۲
۲-۱۲- مروری بر پژوهش های انجام شده درایران ۶۵
۳- فصل سوم: روش‌شناسی ۷۱
۳-۱- مقدمه ۷۲
۳-۲- روش پژوهش ۷۲
۳-۳- نوع مطالعه ۷۲
۳-۴- جامعه آماری ۷۲
۳-۵- حجم نمونه ۷۳
۳-۶- روش نمونه گیری ۷۴
۳-۷- تکنیک جمع آوری اطلاعات ۷۴
۳-۸- اعتبار وروایی ۷۵
۳-۹- روش اجرا ۷۷
۳-۱۰- فنون تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۷
۳-۱۱- ملاحظات اخلاقی ۷۷
۳-۱۲- تعریف مفاهیم اصلی تحقیق ۷۸
۴- فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها ۸۱
۴-۱- مقدمه ۸۲
۴-۲- داده ‌ها ی توصیفی ۸۳
۴-۳- داده ‌ها ی تبینی : ۹۳
۵- فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۹۶
۵-۱- مقدمه ۹۷
۵-۲- بحث و نتیجه گیری ۹۸
۵-۳- یافته‌های نظری ۱۱۱
۵-۴- پیشنهادات منتج از یافته‌ها ۱۱۲
۵-۵- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی ۱۱۵
۵-۶- محدودیت‌های پژوهش ۱۱۶
منابع ۱۱۷
منابع فارسی ۱۱۷
منابع لاتین ۱۲۰
پیوستها ۱۲۳
پیوست یک: چک‌لیست اطلاعات دموگرافیک ۱۲۳
پیوست دو: پرسشنامه کیفیت زندگی ۱۲۵
فهرست جداول
جدول ۱ تعداد زنان دارای کم توانی به تفکیک نوع ناتوانی ۲۰
جدول ۲ حقوق و اصول شمرده شده در کنوانسیون ۲۳
جدول ۳ مدل‌های ناتوانی ۵۷
جدول ۴ مقایسه مدل‌های پزشکی و اجتماعی ۵۸
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
جدول ۵ توزیع افراد مورد مطالعه برحسب نوع ناتوانی ۸۳
جدول ۶ میزان تحصیلات بر حسب انواع ناتوانی ۸۳
جدول ۷ میانگین سن افراد مورد مطالعه باتوجه به نوع ناتوانی ۸۴
جدول ۸ وضعیت تاهل افراد مورد مطالعه بر حسب نوع ناتوانی ۸۴
جدول ۹ وضعیت اشتغال افراد مورد مطالعه بر حسب نوع ناتوانی ۸۴
جدول ۱۰ وضعیت بیمه آزمودنی‌ها بر حسب نوع ناتوانی ۸۵
جدول ۱۱ وضعیت مسکن آزمودنی‌ها بر حسب نوع ناتوانی ۸۵
جدول ۱۲ توزیع میزان درآمد آزمودنی‌ها بر حسب نوع ناتوانی ۸۶
جدول ۱۳ وضعیت دسترسی افراد دارای کم توانی به امکانات موجود در جامعه حسب نوع ناتوانی ۸۶
جدول ۱۴ وضعیت دسترسی به وسایل کمکی بر حسب نوع ناتوانی ۸۷
جدول ۱۵ رضایت از وضعیت مناسب‌سازی محل زندگی برحسب نوع ناتوانی ۸۷
جدول ۱۶ توزیع کیفیت زندگی کلی بر حسب نوع ناتوانی ۸۸
جدول ۱۷ توزیع کیفیت زندگی کلی بر حسب وضعیت تاهل ۸۸
جدول ۱۸ توزیع کیفیت زندگی کلی بر حسب وضعیت اشتغال ۸۸
جدول ۱۹ توزیع کیفیت زندگی کلی بر حسب دارا بودن بیمه دولتی ۸۹
جدول ۲۰ توزیع کیفیت زندگی کلی بر حسب دسترسی به محیطهای مناسب سازی شده ۸۹
جدول ۲۱ توزیع کیفیت زندگی کلی بر حسب دسترسی میزان درآمد ۹۰
جدول ۲۲ میانگین کیفیت زندگی کل بر حسب نوع ناتوانی ۹۰
جدول ۲۳ میانگین بعد سلامت جسمانی بر حسب نوع ناتوانی ۹۰
جدول ۲۴ میانگین بعد سلامت روانی بر حسب نوع ناتوانی ۹۱
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
جدول ۲۵ میانگین بعد روابط اجتماعی بر حسب نوع ناتوانی ۹۱
جدول ۲۶ بعد سلامت محیط بر حسب نوع ناتوانی ۹۱
جدول ۲۷میانگین کیفیت زندگی و ابعاد آن بر حسب نوع ناتوانی ۹۲
جدول ۲۸ بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پیوسته پژوهش ۹۳
جدول ۲۹ بررسی کیفیت زندگی کل افراد دارای کم توانی بر حسب دسترسی به تسهیلات و امکانات موجود در جامعه ۹۳
جدول ۳۰ بررسی کیفیت زندگی کل افراد دارای کم توانی بر حسب درآمد افراد ۹۴
جدول ۳۱ بررسی کیفیت زندگی کل افراد دارای کم توانی بر حسب سطح تحصیلات ۹۴
جدول ۳۲ بررسی کیفیت زندگی کل افراد دارای کم توانی بر حسب وضعیت اشتغال ۹۴
جدول ۳۳ بررسی کیفیت زندگی کل افراد دارای کم توانی بر حسب دارا بودن بیمه دولتی ۹۴
جدول ۳۴ بررسی کیفیت زندگی کل افراد دارای کم توانی بر حسب دسترسی به وسایل کمکی ۹۵
جدول ۳۵ بررسی همبستگی متغیر کیفیت زندگی کل با سن افراد دارای کم توانی ۹۵
فهرست شکل‌ها
نمودار ۱ نمودار مدل ادراکی کیفیت زندگی فرانس ۵۲

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *