ژانویه 22, 2021

دانلود پایان نامه رشته مدیریت در مورد گروه های ذینفع

تنوع در تعاریف و تفاسیر از هویت است که این مفهوم به سرعت به تحقیقات و پژوش های به عمل آمده در حوزه های مختلف تسری یافته است.
مفاهیمی نظیر هویت اجتماعی، سازمانی و شرکتی ، به شیوه های مختلفی درک و استفاده می شوند. به عنوان مثال در ادبیات مربوط به بازاریابی و ارتباطات ، مفهوم هویت با روش ارتقاء جایگاه و وجهه شرکت از دید ذینفعان ، در ارتباط است. در حیطه روان شناسی اجتماعی مفهوم هویت با یافتن پاسخی برای این سوال که چگونه می توان خود احترامیِ جمعی را به وسیله ارائه تعاریفی مثبت از درون گروه و تمایز آن از سایر گروه ها ارتقا داد ، در ارتباط می باشد.
بنابراین ملاحظه می شود که مفهوم هویت در حیطه های مختلف برای پاسخگویی به سوالات متفاوتی به کار گرفته می شود. این تفاوت در تاکیدات در هر یک از سه حوزه بر شمرده شده هویت را می توان در تعاریف مقدماتی ارائه شده از هر یک مشاهده کرد. هم چنان که از جدول شماره 2-1 نیز پیداست تعاریف هویت اجتماعی عموماً به بیان موضوعاتی در زمینه فرآیندهای شناختی و ساختاری ، تعاریف هویت سازمانی به نشان دادن الگو سازی معانی مشترک و تعاریف هویت شرکت بر تمرکز بر تولیداتی که یک تصویر خاص را انتقال می دهد ، گرایش دارند (Cornelissen et al, 2007:2) .
جدول 2-1 تعاریف سازه های هویت اجتماعی سازمانی و شرکت (Cornelissen et al, 2007: 2)

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سازه
تعریف اولیه
تعریف ثانویه
مثالی از تعاریف اولیه و ثانویه
هویت اجتماعی
دانسته های افراد در مورد این که به گروه خاصی تعلق دارند و از لحاظ عاطفی و ارزشی عضویت در آن گروه برایشان ارزشمند است.
معانی مشترکی که از یک گروه برداشت می شود که هم اعضای گروه و هم دیگران از آن ادراکات برداشت و آگاهی دارند.
من از عضویت در گروه X احساس غرور می کنم.
به عنوان مدیران،ما فعالیتA را به خوبی و فعالیتB را بد انجام می دهیم.
هویت سازمانی
معانی مشترکی که از یک سازمان برداشت می شود که هم اعضای سازمان و هم دیگران از آن ادراکات برداشت و آگاهی دارند.
دانسته های افراد در مورد این که به گروه خاصی تعلق دارند و از لحاظ عاطفی و ارزشی عضویت در آن گروه برایشان ارزشمند است.
بخشX بهتر از بخشC ولی بدتر از بخشD است.
من از این که در بخشD هستم احساس غرور می کنم.
هویت شرکت
تصویر عمومی متمایز یک شرکت که اعضا از طریق آن تعامل برقرار می کنند.
معانی مشترکی که از یک سازمان برداشت می شود که هم اعضای سازمان و هم دیگران از آن ادراکات برداشت و آگاهی دارند.
بانک Xبهتر از بانک E است.
بانک X بهتر از بانکE ولی بدتر از بانک F است.
نکته قابل توجه اینجاست که علی رغم وجود تفاوت در تعاریف هویت در حوزه های مختلف ، نوعی سازگاری میان تعاریف ارائه شده در هر یک از این حوزه ها به چشم می خورد . به عنوان مثال اگر توجه به مفهوم “سیستمی از معانی مشترک” در ادبیات هویت سازمانی و در تعاریف هویت سازمانی مورد نظر قرار دارد ، این مفهوم همچنین در مطالعات انجام شده در حیطه هویت اجتماعی و هویت شرکت نیز به چشم می خورد. با توجه به حجم و تنوع ادبیات موجود در رابطه با هویت مروری جامع بر زمینه های تجزیه و تحلیل آن نیز مفید به نظر می رسد. به منظور سامان دهی ادبیات موجود در زمینه هویت شکل 2-2 نشان دهنده چارچوب خلاصه شده ای از کارهای انجام شده در این زمینه بر مبنای دو بعد کانون تجزیه و تحلیل (درونی در مقابل بیرونی) و شیوه تجزیه و تحلیل (شناختی در مقابل نمادین) می باشد. بعد اول بر کانون هویت تمرکز دارد . بدین معنی که هویت جمع یا گروه خاصی از افراد و گروه های درون سازمان (نظیر کارکنان) و یا افرادی خارج از آن (نظیر مصرف کنندگان) را در بر می گیرد. بعد دوم به شیوه تجزیه و تحلیل و یا ماهیت هویت اشاره دارد . در این بعد شیوه شناختی در یک سمت و شیوه تجزیه و تحلیل نمادین در سمت دیگر پیوستار قرار می گیرد . شیوه شناختی در تجزیه و تحلیل هویت به درگیری ذهنی افراد با چارچوب های فکری خاص ، طبقه بندی افراد یا برقراری مجموعه ای از باورها و نسبت دادن پاره ای از ویژگی ها ، تعریف می شود. در شیوه تجزیه و تحلیل نمادین نیز هویت به عنوان ابزار یا تصویری نمادین (نظیر زبان،؛ مصنوعات و رفتارها) تعریف می شود. نکته قابل توجه این است که تحقیقات هویت اجتماعی (و در وهله اول در ادبیات روان شناسی اجتماعی) بیشتر بر توجه به ابعاد درونی و شناختی گرایش دارند، به گونه ای که فرایندهای هویت را در سطح اعضا گروه درون سازمان بررسی می نماید. تحقیقات انجام شده پیرامون هویت شرکت( نظیر بازاریابی و ارتباطات) نیز به طور سنتی بر ما حصل فعالیت ها و ظهور و بروز آن تمرکز دارند. در حد فاصل میان این دو شیوه ، تحقیقات هویت سازمانی بیانگر توجه به هر دو جنبه بیرونی و درونی هویت بوده و به سمت الگو سازی این مفهوم در شکل و محتوی و نشان دادن نحوه تعامل پویای آن با سازمان گرایش دارند. اعمال توجه کافی به پیشرفت های کلیدی، بینش ها و موضوعات مورد توجه در هر یک از این قلمروها تفاوت های موجود در هر یک از حوزه ها در خصوص مفهوم ها هویت را بیش از پیش آشکار می نماید (Cornelissen et al:2007: 4)
تاکید تحقیقات
تولیدات:
مواد و مصنوعات
محتوای ملموس / ساختار
ادراکات و واکنش ها نسبت به قدرت ذینفعان
الگوسازی :
ویژگی های داخلی و خارجی هویت های مختلف
تنوع بالقوه هویت
معانی بافتی / مورد مذاکره هویتها برای بخشهای گوناگون
فرایند:
طبقه بندی و قضاوت در مورد خود و دیگران
سیالیت باقلوه هویت و هویت یابی
جنبه های بافتی و مورد مذاکره هویت های چندگانه
تعارض میان هویت ها
نمادین
شیوه تجزیه و تحلیل
شناختی

هویت شرکت

هویت سازمانی

هویت اجتماعی

بیرونی
کانون تجزیه و تحلیل
درونی

شکل 2-2 مروری بر سازه های هویت اجتماعی سازمان و شرکت( Cornelissen et al 2007 : 3 )
2-1-4-1 هویت اجتماعی
مفهوم هویت اجتماعی از پژوهش های روان شناسی اجتماعی که علل و پیامدهای نگرش افراد نسبت به خودشان و اینکه توسط دیگران و به عنوان بخشی از یک گروه اجتماعی به چه شکل نگریسته می شوند را مورد آزمون قرار دادند، پدیدار شده است. در روانشناسی اجتماعی مفهوم هویت اجتماعی از آگاهی نسبت به واقعیت گروه و نقش ویژه آن در بروز و شناخت جمعی ناشی می شود. تئوری های هویت اجتماعی اشاره به این مطلب دارند که افراد خودشان را توسط گروه های مختلفی که در آن عضو هستند (گروه کاری، سازمان، شغل، یا حرفه و..) به دیگران می شناسانند(Dukerich et al, 2002: 508) .
در میان نظریه پردازان اجتماعی، جورج هربرت مید پرچم دار نظریه هویت اجتماعی است که فرآیند دست یابی فرد به احساسات و برداشتی کامل از خویشتن را بررسی می کند. از دیدگاه مید هر فرد هویت یا خویشتن خود را از طریق ساماندهی نگرش های فردی دیگران در قالب نگرش های سازمان یافته اجتماعی یا گروهی شکل می دهد. به بیان دیگر تصویر و احساس فرد از خود، بازتاب نگرشی است که دیگران نسبت به او دارند. بعدها “تاجفل” (1972) با اتکا به این رهیافت، امکان بررسی سیستماتیک ارتباط میان برداشت های افراد از خود و طبقه بندی اجتماعی را که آنان و دیگران به آن تعلق دارند بوجود آورد. در روش جدید ، او هویت اجتماعی را با عضویت گروهی پیوند می زند و عضویت گروهی را متشکل از سه عنصر می داند . بر این اساس ، هویت اجتماعی عبارت است از آن بخش از برداشت یک فرد از خود که از آگاهی او نسبت به عضویت در گروه (گروه های) اجتماعی سرچشمه می گیرد همراه با اهمیت ارزشی و احساسی منضم به آن عضویت. عناصر رهیافت “تاجفل”(1979) عبارتند از:
1) عنصر شناختی (آگاهی از اینکه فرد به یک گروه تعلق دارد.)
2) عنصر ارزشی (فرض هایی درباره پیامدهای ارزشی مثبت یا منفی عضویت گروهی.)
3) عنصر احساسی (احساسات نسبت به گروه و نسبت به افراد دیگری که رابطه خاصی با آن ها دارد.)
با توجه به تعریف تاجفل می توان هویت اجتماعی را نوعی خودشناسی فرد در رابطه با دیگران دانست. این فرآیند مشخص می کند که شخص از لحاظ روان شناختی و اجتماعی کیست و چه جایگاهی دارد . در واقع بر مبنای این تعریف هویت معطوف است به بازشناسی مرز میان خودی و بیگانه که عمدتاً از طریق همسنجی های اجتماعی و انفکاک درون گروه از برون گروه ها ممکن می شود. اهمیت تمایز ها ، تنش ها و ستیزهای گروهی ، حتی در شرایط نبود تضاد منافع، از این جنبه هویت ناشی می شود (گل محمدی، 1383).
البته انسان ها فقط تابع یک هویت واحد نیستند ، بلکه به هویت متعددی وابسته اند. شخص می تواند همزمان هویت ملی ، هویت مذهبی ، هویت قومی، هویت طبقاتی و سیاسی داشته باشد و هیچ تعارضی میان هویت ها به چشم نمی خورد. این هویت ها از یک سو جنبه اجتماعی دارند ، یعنی بر اساس ایجاد پیوند میان خود و شکل های اجتماعی پدید می آیند و از این لحاظ امری اجتماعی محسوب می شوند و از سوی دیگر نسبی هستند و در طول زمان دستخوش تغییر می شوند. همان طور که ” استیو پایل و مایکل کیت”(2002) اشاره می کنند ، صورت بندی های هویتی دخیلند. در نتیجه بر خلاف تصورات اولیه ، هویت ها نه تنها ثابت و دست نخورده باقی نمی مانند ، بلکه همواره در حال دگرگون شدن و بازسازی هستند . به علاوه هویت ها ساخته می شوند و گرایش به شناسایی دارند. آن ها می خواهند دیده شوند و مورد تایید قرار گیرند (معینی، 1383).
همانند ویژگی های بیرونی جهان ، ویژگی های گروه نیز درونی و عمیق می شوند تا جایی که در احساس فرد نسبت به خودش اثر گذار و سهیم هستند. تئوری هویت اجتماعی تاجفل و تارنر (1979) بیان کننده این است که پس از طبقه بندی افراد به عنوان اعضای گروه و پس از اینکه افراد خود را در آن طبقه های اجتماعی تعریف می کنند ، از طریق جستجوی تمایز بر اساس برخی ابعاد ارزشمند درون گروه در مقایسه با بیرون گروه خود ، برای دستیابی و یا حفظ خودباوری مثبت تلاش می کنند. این نیاز و تلاش برای جستجوی تمایز مثبت بدان معنی است که احساس افراد نسبت به خودشان به جای “من” (هویت فردی) و به عنوان “ما” ( به عبارت دیگر هویت اجتماعی) تعریف می شود و تلاش می کنند به منظور داشتن احساس بهتر نسبت به آنچه که هستند یا کارهایی که انجام می دهند، “ما” را به شکلی متفاوت و ترجیحاً بهتر نسبت به “آن ها” ببینند (Cornelissen et al; 2007 : 5) .
در پژوهش بعدی تارنر و همکارانش (1987- 1994) می کوشند تا شرایطی را که تحت آن هویت اجتماعی خاص نمایان می شود و پیامدهای آن بر ادراک و عمل فرد را فرمول بندی نمایند. تارنر (1982) به بررسی آن بخش از هویت های اجتماعی می پردازد که عملاً اجازه می دهد رفتار درون گروهی اتفاق بیافتد. همان طور که او اشاره می کند: هویت اجتماعی مکانیزم شناختی است که رفتار گروهی را امکان پذیر می سازد. دلیل آن این است که وقتی افراد خود را با فرد دیگری در یک زمینه و در عضویت گروهی مشترک می یابند نه تنها انتظار دارند بر روی مباحث مرتبط به هویت اجتماعی شان هم عقیده باشند ، بلکه برای تلاشی فعالانه جهت کسب توافق و هماهنگی رفتارهایشان برانگیخته می شوند.
بنابراین چنین به نظر می رسد که هویت سازمانی تاثیر گرفته از شکل خاصی از هویت اجتماعی بوده و با عضویت در یک سازمان یا واحد سازمانی مرتبط است . به علاوه رویکرد هویت اجتماعی بیان می دارد که هنگامی که ویژگی های اجتماعی ، یک هویت سازمانی شاخص برای اعضای سازمان بوجود می آورد ، به عنوان مب
نایی برای بسیاری رفتارهای سازمانی عمده و مهم مانند رهبری ، انگیزش گروهی، ارتباطات و مهم تر از آن به عنوان مبنایی برای قرار گیری افراد در نقش های سازمانی و تمرین قدرت جمعی مطرح می شود. هاسلم و همکارانش (2003) عقیده دارند، نتیجه کاربرد تئوریکی اصول هویت اجتماعی و هویت سازمانی این است که هویت اجتماعی هم واقعیتی اجتماعی و روانشناسی و هم یک واقعیت ذهنی و مادی است . زیرا هم شامل فرایندهای ذهنی افراد بوده و هم فعالیت های جمعی که آن فرایندها ایجاد می کنند را در بر می گیرد. با پذیرش این مسئله ، می توان چنین فرض کرد که کاربرد سازمانی هویت اجتماعی این است که وقتی یک هویت سازمانی خاص برای گروه سازمانی خاصی بر جسته می شود و هنجارهای خاص و ارزشهای مرتبط با آن هویت ، درونی می گردد ، ویژگی ها و ساختار روانی افراد( باورها رفتارها و نیات) را شکل داده و سبب می شود این ویژگی ها به ساختارها و محصولات (نظیر: برنامه ریزی برای چشم اندازها ،کالاها و خدمات ، اقدامات و نهادها که جنبه های مادی و عینی زندگی سازمانی هستند)، نیز تسری یابد (Cornelissen et al; 2007 : 5) .
2-1-4-2 هویت شرکت
برای چندین دهه و به شکلی فزاینده محققان ، اساتید و مدیران سازمان ها در خصوص هویت شرکت بحث و گفتگو نموده اند. زیرا اینان بر قدرت هویت در شکل دهی توانایی های جدید در تبلیغات ، بازاریابی ، کارمند یابی و شناسایی ماموریت ها و استراتژی ها واقفند (Bakmer, 2001 : 260) .
هر چند بررسی ها نشان می دهد هویت شرکت بیشتر توسط محققان شاغل در صنایع بررسی شده است. لکن اساتید دانشگاهی در حوزه های بازاریابی و مدیریت نیز فعالیت هایی در این زمینه انجام داده و ماهیت تاکتیکی کارهای انجام شده توسط حرفه ای ها را با بحث در مورد تصویر و آوازه شرکت به ابزاری استراتژیک تبدیل کرده اند. با اینکه توافق ضعیفی در خصوص مفهوم هویت در میان این دو گروه وجود دارد لکن هر دو معتقدند باید هویت شرکت را به خوبی تعریف کرد.
در ابتدا این واژه محدود به آرم (لوگو) و دیگر عناصر طراحی بصری بود، اما به تدریج ارتباطات و همه شکل های رفتار که در مواجهه با محیط بیرونی و بازار مرتبط است را نیز در بر گرفت. در تعاریف جدید بیشتر نویسندگان هویت شرکت را واقعیت بنگاه می دانند .یعنی هویت ، واقعیت اصلی شرکت را به ذینعفان ارائه می کند.
آرم شرکت ها به عنوان بخشی از فرآیند شکل دهی تصویر بیرونی شرکت که هدایت ادراک مشتریان ازشرکت و مسائل مربوط به آن را در پی دارد ، نگریسته می شود. در سال های اخیر، معنای هویت شرکتی گسترده تر شده ، تا جای که هم اکنون ، نه فقط به عنوان چیزی قابل رویت در محیط بیرونی شرکت بلکه به عنوان مجموعه ای از مشخصه های درونی یا شاخصه هایی که به شرکت، ثبات، انسجام و تمایز می بخشد مطرح شده است. همچنین هویت فقط یک تصویر ارائه شده در غالب طراحی بصری نیست بلکه به طور اساسی با این سوال که سازمان چیست؟ مرتبط است (Cornelissen et al; 2007: 6-7) .
در شکل کلی هویت شرکت با استفاده از علائم و نشانه های متفاوت به گروه های ذینفع ارائه شده و نشان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *