ژانویه 20, 2021

دانلود پایان نامه درباره صنایع دستی، جامعه آماری، روش شناسی، در بازارهای جهانی

خارجی
• جلوگیری از تولید، صدور و فروش کالاهای نامرغوب (کالاهای مشمول استاندارد)
• حفظ حقوق مصرفکنندگان، هنرمندان و صنعتگران
• افزایش و بهبود ارزش هنری و کیفیت
۲-۱۳تاثیرکالاهای چین بر صنایع دستی
از آنجایی که یکی از مهمترین معضلات تجارت صنایع دستی در بسیاری از کشورها تولید و صادرات بیرویه محصولات چین، هند، پاکستان، ویتنام و … میباشد پرداختن به تولیدات چین به عنوان بزرگترین صادرکننده این محصولات امری ضروری به نظر میآید. در حالی که رقابت در بازارهای جهانی در سطح پایین قرار دارد، وجود چنین رقبای قدرتمندی که تولید را بر مبنای هزینه کم (هزینههای پایین نیروی کار)، تولید بالا، تمرکز بر روی طرحهای مدرن (کپی از طرحهای صنایع دستی کشورهای دیگر)، تولید کالاهای لوکس و انعطاف در قیمتگذاری پیش میبرند، و با ادامه این روند در آینده نیز خواهند توانست بازارهای جهانی را به خود وابسته کنند. گاهی تقاضای بازار برای محصولات چنین به قدری زیاد میباشد که به گفته برخی کارخانههای چینی آنها به دلیل عدم کارگر ماهر در چین برای بهرهگیری از نیروی کار ماهر مجبور به بازکردن امکانات تولید در کشورهای دیگر مانند ویتنام و … میباشند. کارخانههای چینی قادر به تهیه محصولاتی با بستهبندی، بارکد و برچسب برطبق نظر خریدار هستند. بسیاری از کارشناسان صنعت معتقدند که چین به عنوان یک صادرکننده دارای جایگاه مسلط در بازارهای جهانی میباشد و در حال حاضر امکان تولید تقریبا هر محصول ارزانتر و مؤثرتر از هر کشور جهان در چین امکانپذیر است و محصولات صنایع دستی ایران نیز در این روند مستثنی نیست. محصولات صنایع دستی ایران حتی با وجود داشتن کیفیت برتر نسبت به چین به دلیل گران بودن مواد اولیه و قیمت بالایی که برخوردار میباشد و نداشتن بستهبندی مناسب، بارکد و … نتوانسته در بازار (تجارت) با تولیدات دستی دیگر رقابت کرده و مشتری و سهم بازار را به خود اختصاص دهند. این در شرایطی است که بسیاری از خریداران و مصرف کنندگان محصولاتی با کیفیتی، غیر از کالاهای چینی را بازار جستجو میکنند (باربر و دیگران، ۲۰۰۶ ).
اگر بخواهیم یک ارزیابی کلی داشته باشیم، اجناس چینی دارای مرغوبیتی خوب و ارزان و در درجه بعد دارای بستهبندی مناسب هماهنگ با نیاز و سلیقه بازار هستند. البته در کشور چین برای کالاها، گمرکی وجود ندارد و از سوی دیگر هزینه کارگران بسیار اندک است. به عنوان مثال یک سبد حصیری ایرانی که دارای تزئینی ساده است؛ قیمت بالایی دارد اما همان سبد وقتی از چین وارد میشود با فرفورژه یا موارد دیگر تزئین شده و تنوع بیشتری دارد ضمن آنکه از قیمت پایینتری برخوردار است. در نتیجه مشتری به سمت خرید این جنس رغبت پیدا میکند.« توجه به قدرت خرید مشتریان، تولید انبوه محصولات با پشتوانهسازی برنامههای منسجم بازاریابی، وجود و یا ایجاد تقاضای مثبت، تحقیقات گسترده انجام گرفته در مورد بازارهای فرا ملی از شاخصهای مهم توانمندی محصولات چینی در بازارهای جهانی است.» (اورسینی، ۲۰۰۵، ۱).
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه
امروزه یکی از کلیدی ترین مباحث در پژوهش و تکاپو برای رسیدن به خلاقیت و نظریه پردازی ، بحث روش شناسی و روش تحقیق می باشد و در گستره تحقیقات علمی و بنیادین از اهمیت ویژه ای برخوردار است.روش شناسی تحقیق، که روش مناسب هر پژوهش را بر اساس موضوع تحقیق و طرح آن انتخاب می کند، از مهم ترین بخشهای فرآیند پژوهش است. توجه به این بحث و اهمیت آن، سابقه ای کهن دارد، و تفاوت میان علوم از نظر روش تحقیق در آنها، مورد توجه بوده است.
در علوم انسانی و اجتماعی که با موضوعی پیچیده و چند بعدی به نام انسان رو به رویند، نتایج تحقیقات، قاطعیت و شمول کمتری نسبت به علوم طبیعی دارند. از این رو، پژوهش در این گونه علوم به روشهایی متنوع و متفاوت نیاز دارد. پاره ای از روشهای رایج در مطالعات اجتماعی را می توان چنین برشمرد،اگرچه خود این شیوه ها به روشهایی فرعی تر قابل تقسیم اند: روش تاریخی ـ تطبیقی، روش توصیفی، روش تبیینی، روش آماری، روش تغییرات هم زمان، روش کل نگری گشتالتی، روش تحلیل محتوا.(هوشیار،افتخاری راد،۱۳۹۱). شاید بتوان گفت در علوم اجتماعی ، بسته به موضوع پژوهش ، باید از روش های تلفیقی بهره گرفت ؛ یعنی ترکیب از روش های یاد شده.
در هر یک از این روشها؛ تعیین متغیرها و شاخصها و ابزارها و مراحل تحقیق، اهمیت دارد. معمولاً تفاوت فرضیه ها در فرضیه سازی، که از مبانی اساسی پژوهش است و بر مبنای تعیین متغیرهای متفاوت شکل میگیرد. دستیابی به متغیرهای جدید نیز روشهایی خاص را می طلبد؛ گر چه حدس، نیز در این میان نقشی چشمگیر دارد.روش، معیار حقیقت تلقی می شود. با این لحاظ،روش شناسی، بسیار اهمیت می یابد، و علم بدون روش پژوهش معنا پیدا نمی کند.
۳-۱تعریف روش پیمایشی
پیمایش، روشی است برای بدست‌آوردن اطلاعاتی در باره دیدگاهها، باورها، نظرات، رفتارها، انگیزه‌ها یا مشخصات گروهی از اعضای یک جامعه است، روشی آماری که، از راه انجام تحقیق و پژوهش علمی میسر می‌شود. در حقیقت پیمایش را می‌توان هم به ابزار استفاده برای جمع‌آوری داده‌ها و هم به فرایند‌های بکار گرفته شده هنگام بهره‌گیری از آن ابزار تلقی کرد.
۳-۲جامعه نمونه و روش تعیین حجم نمونه
مجموعه واحدهائی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را تشکیل می‌دهند. که در پژوهش شناخت مؤلفههای تاثیر گذار بر رونق اقتصادی با سه جامعه آماری مواجه هستیم. جامعه آماری فروشندگان مینا که درحیطه فروش صنایع دستی فعالیت میکنند و بازار اصفهان به عنوان جامعه آماری که بیشترین حجم فروش مینای نقاشی را به دلیل تولید بومی خود، بر عهده دارند. فروشندگان صنایع دستی در اصفهان، غالبا خودشان تولید کننده هستند و مجوز فروش محصولات تولیدکنندگان دیگر را نیز دارند. با حذف واسطه مستقیما عرض کننده و فروشنده محصولات صنایع دستی و سنتی می باشند. اما تاکید پژوهش، بر روی فروشندگان مینای نقاشی در تهران است، که از جامعه آماری فروشندگان خیابان نجات اللهی یا خیابان ویلا بهره گرفتهایم. در بسیاری از فروشگاههای این خیابان مینا نقاشی نیز فروخته می شود. به لحاظ اهمیت جامعه آماری فروشندگان مصاحبه و مطالعات میدانی در زمینه فروش در اصفهان نیز صورت گرفت. نمونه آماری نیز عبارت است از مجموعه ای نشانه‌ها که از یک قسمت، گروه یا جامعه‌ای بزرگتر انتخاب می‌شود، به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشند و نمونه گیری فرایند انتخاب نمونه است.پس نمونه آماری تعداد فروشندگان خیابان ویلا است که از جامعه بزرگ وگسترده فروشندگان صنایع دستی انتخاب شده اند. فرمول‌های تعیین اندازه نمونه متفاوت است. یکی از روشها در تعیین حجم نمونه فرمول کوکران است.(حبیبی،۱۳۹۱).
اخذ تصمیم درباره حجم نمونه, از لحاظ تامین میزان دقت نتایج نمونه گیری و صرفه جویی در مقدار وقت و هزینه، از اهمیتی خاص برخوردار است.
جامعه آماری تولیدکنندگان مینا که درحیطه تولید صنایع دستی مینای نقاشی فعالیت میکنند و تولیدکنندگان اصفهان به عنوان جامعه آماری که بیشترین حجم تولید مینای نقاشی را به دلیل بومی بودن این هنر، بر عهده دارند. اگر علاقه و پشتکار عده ای از استادکاران این فن نبود، اکنون اثری از این صنعت ظریف باقی نمی ماند ولی تلاش پیگیر صنعتگران این رشته و استقبالی که از آن شد موجب شد تا بار دیگر حجم تقاضا برای مینای نقاشی افزایش یابد و چون مقدار تولید و عرضه این محصول محدود بود صنعتگران را به چاره اندیشی و پیدا کردن راه حل جهت عرضه بیشتر با همان کیفیت هنری واداشت. در این مورد تنها راه چاره، ایجاد ظروف مورد نظر روی قالب و انتقال قالبهای مذکور روی ظروف دانستند. . فرآورده های مینای اصفهان به لحاظ منحصربه فرد بودن تولیدش در اصفهان خواستاران زیادی دارد. اما بررسی ها نشان میدهد که تعداد خریداران فرآورده های صنایع دستی خاص تولید شده در اصفهان روز به روز در حال کاهش است، از طرفی کاهش تعداد کارگاههای نیز حاکی از نقصان تقاضا برای محصولات مذکور است.
درحالیکه با گذشت زمان دیگر از بازارهای انحصاری یا صنفی خبری نیست و تنها نامشان باقی ماده وتقریبا هر نوع صنایع دستی به طورمثال در بازار مسگرها به چشم می خورد و مسگری به چند حجره کوچک خلاصه شده است. اقتصاد استان مبتنی بر صنایع دستی است، قلمکارسازی، خاتم سازی، منبت کاری، نمد مالی، گیوه بافی و گیوه دوزی، ،عبا بافی در نایین، سرامیک سازی در شهرضا، پوست و پوستین دوزی، ملیله سازی در اصفهان، مینا کاری اصفهان، لاکی روغنی، سوزندوزی اصفهان، صحافی، ضریح سازی، هنرهای تشکیل دهنده مجموعه هنری ضریح، قالی بافی، ابریشم بافی، زری بافی، ملیله دوزی، مینیاتور، سفالگری، فیروزه کوبی، نقره سازی، کاشی سازی، پولک دوزی از صنایع زیبای اصفهان است. بازارهای اصفهان شامل، بازار قیصریه اصفهان یا بازار صفویه یا بازار سلطانی، بازار شاهی یا بازارچه بلند بازار دردشت، بازار بیدآباد، بازار ریسمان، بازار غاز، بازارهای معروفی اطراف میدان نقش‌جهان که شامل بازار مسگرها، بازار هنر، بازار ترکش‌دوزها، بازار کلاهدوزها، بازار لواف‌ها و بازار آهنگرها. بدیهی است که بزرگ بودن حجم نمونه موجب صرف هزینه و وقت زیاد, و کوچک بودن حجم نمونه موجب عدم دقت کافی برآوردها میشود. سعی بر این است که در چارچوب اطلاعات موجود و با توجه به وقت و هزینه ممکن و دقت لازم, مناسب ترین حجم ممکن نمونه را انتخاب شود. با تاکید پژوهش، بر روی جایگاه مینای نقاشی سعی شد تا از نزدیک با تولیدکنندگان این محصول دراصفهان ارتباط برقرار شود وکاستیها و نقاط ضعف و قوت را با مصاحبه و پرسشنامه بدست آورده که از جامعه آماری تولیدکنندگان و کارگاههای ساخت بوم و ظروف و سایر مراحل در دروازه حسن آباد در انتهای میدان نقش جهان بهره گرفتهایم. بسیاری از کارگاههای رشتههای مختلف صنایع دستی به دلیل مشکلات مالی و نبود حمایت تعطیل شده و یا در حال تعطیل شدن هستند.
جامعه آماری خریدارن که به صورت بسیار تصادفی انتخاب شده اند و شامل افرادی می شد که به طور خاص برای خرید مینا به بازار نیامده بودند. پیدا کردن جامعه آماری یا نمونه آماری که تنها برای خرید مینا به فروشگاهای صنایع دستی مراجعت کنند، بسیار کم و نیازمند همکاری فروشندگانی بود که پرسشنامه را به دست خریدارن مینا برسانند.که اصلا این نوع همکاری صورت نپذیرفت. از طریق مصاحبههایی که از برخی فروشندگان که تمایل به همکاری داشتند از حوزه خریدارن و تمایلات آنان و شناخت و آگاهی آنان پرسشهایی صورت گرفت تا کمبود و نقص این بخش و نمونه آماری، پر شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *