ارتباط و اجتماعی شدن

اورت هیگن نیز با دیدگاههای خود در کتاب «درباره نظریههای تحول اجتماعی» رشد اقتصادی و اجتماعی را محصول انگیزههای شخصی و روان شناسانه دانسته و این رشد را در ارتباط با الگوهای ارتباط و... متن کامل

وسایل ارتباط جمعی

گونه های الگوی دو مرحله ای: ارتباط رهبر فکری با رهبر فکریمی توان فراگردهای نفوذ دو مرحله ای را به گونه ای جدا از مجرای رسانه های جمعی و روابط میان شخصی، که در بالا ارائه شد، در نظر... متن کامل

کشورهای توسعه یافته

جریان دو مرحله ای الگوی اطلاع دهیدر تحقیق ارتباطات الگوهای اندکی به اندازه جریان دو مرحله ای نظریه آگاهی بخشی در توصیف خصلت ارتباط جمعی و اثرات آن صاحب نفوذ بوده اند. این نظر ابتدا از... متن کامل

مشارکت در تصمیم گیری

«کاشت»، بر تثبیت شدن یا کاشته شدن پیام در ذهن مخاطب تأکید دارد.«گربنر» ، که این نظریه را طی تحقیقاتی در خصوص برنامه‌های تلویزیونی در جامعه‌ی آمریکا در دهه‌های ۱۹۸۰ – ۱۹۶۰ انجام... متن کامل

انتخابات ریاست جمهوری

نظریۀ مربوط به برجسته سازی توسط رسانه ها، حاکی از ان است که دستور کار عمومی-انواع چیزهایی که مردم دربارۀ آنها بحث می کنند، به آنها می اندیشند و نگراین خود را ابراز می کنند- قویاً توسط... متن کامل

تصمیم گیری مشارکتی

رسانه ها و پذیرش مشارکتاز خصوصیات هر نوآوری توجه به فرایند قبول آن است . مشارکت نیز به عنوان محمل و موضوع جدید که تا به حال در آن محمل شهروندان مشارکت نداشته اند، جزئی از فرایند نوآوری... متن کامل

کشورهای توسعه یافته

رسانه های همگانی مانند : رادیو ، تلویزیون و مطبوعات با توجه به جدید بودن رسانه های سایبر ، تنها بخش های خاصی از جوامع از این رسانه ها بهره می گیرند ، به این ترتیب اگر هدف مشارکت جلب... متن کامل

ارتباط چهره به چهره

لیپست:سیمور مـارتین لیپست جــامعه شنــاس معـاصرآمریکایی از واقعیت گـرایان کارکردگرا است که چون دیگر اصحاب حوزه واقعیت اجتماعی معتقد است افراد در بطن نیروهای اجتماعی قرار دارند و... متن کامل

ساختارهای اجتماعی

الف – مشارکت ابزاری : در این نوع مشارکت انسان ها وسیله هستند و اغلب ترجیح داده می شود که همه مردم بر اساس یک الگو رفتار کنند و تامین انسانی مورد نیاز بخش خصوصی بدون توجه به مبانی... متن کامل

شبکه روابط اجتماعی

5. بیگلو و مرادیان (1391)، مقاله ای را تحت عنوان « ارتباط مشارکت سیاسی مردم و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران » با تأکید بر وجهی از مشارکت با عنوان مشارکت در انتخابات که بخش وسیعی از فعالیت... متن کامل