پایان نامه با موضوع هنرهای زیبا، طلاق، مجسمه سازی، سیر تاریخی

ه انسانهاست. انسان موجودی است که «وضع منتظر» دارد، یعنی میتواند سیر کند و از آنچه هست به در شود و آنچه هست نباشد. این به همان معناست که فلاسفه غرب از آن تعبیر به «اگزیستانس» کردهاند و... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های پهلوی اول، معماری سنتی، مدرنیزاسیون، ایران باستان

تنها ساختمان های درباری و دولتی نبودند که با معماری غربی آمیزش پیدا می کردند. اغلب ساختمان های دولتمندان، افراد فرنگ رفته و یا تجار ثروتمند نیز در زمرۀ این آمیزش قرار می گرفتند و... متن کامل

پایان نامه با موضوع تمدن اسلامی، آثار هنری، طلاق، زیبایی شناختی

این دلیل است که نسبیت در تعریف هنر و قلمرو آن مطرح میشود و ما با تعاریف متفاوتی روبهرو میشویم. بسیاری هنر را نتیجه احساس و الهام می‌دانند و هر گونه رابطه آن را با عقل، مردود اعلام... متن کامل

پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مدنی، حقوق ایران، حقوق فرانسه، نویسندگان

یا حصول عوض یا عوضین منوط به امر دیگر است؛ به طور مثال عقد جعاله که عقدی احتمالی است با وقوع عقد اثر اصلی آن ایجاد می گردد و بر این اساس عامل است که عامل اقدام به انجام آن چه بر عهده... متن کامل

پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مدنی، نویسندگان، حقوق ایران، حقوق فرانسه

ه عبارت Aléatoire Contrat عنوان عقد بختکی را بکار برده؛ زیرا معتقد است بعلت دخالت شانس، بخت و اقبال در این عقد عنوان عقد بختکی رساتر است. بر این اساس، سه واژه عقد بختکی، عقد شانسی و عقد... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های عباس میرزا، دارالفنون، معماری ایران، آذربایجان

جدید اروپای غرب در آن زمانه چنین چیزی را طلب می کرد. صنعت و ماشین، اصول زیبایی شناسی را متحول کرده بود و نحوۀ تفکر نوین اجتماعی، ماشینی شدن طرح های معماری را خواستار بود. این گونه بود... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های تکنولوژی، جنگ جهانی اول، مکتب شیکاگو، ساختمان سازی

تا زمانی دوام می آورد ـ تا زمانی قابل تحمل است ـ که بتواند از لحاظ فیزیکی خود را سر پا نگه دارد. فی الواقع اجسام تزیین شده زمانی حقیقتاً غیر زیباشناسانه اند که از بهترین مواد و بیشترین... متن کامل

پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق ایران، قانون مدنی، دانشگاه تهران، نویسندگان

یافت می شود. با این وجود قانون مدنی ایران بر خلاف قانون مدنی سایر کشورها از جمله مصر و فرانسه تصریحی قاعده مند در حوزه خاص این قراردادها ندارد؛ لذا این قراردادها که تحت عنوان... متن کامل

پایان نامه با موضوع عرفان اسلامی، رساله دکتری، استاد راهنما، زیبایی شناسی

۱۲۷ بخش دوم: هنر در آیین ذن ۱۳۴ ۱. هنر گلآرایی ۱۳۶ ۲. هنر کمانگیری ۱۴۱ ۳. هنر نقّاشی ۱۴۵ ۴. هنر(آیین) چای(نوشی) ۱۵۱ ۵. هنر شمشیر زنی ۱۵۶ فصل چهارم : مقایسه، جمعبندی و نتیجهگیری ۱۶۵ ... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های فضاهای داخلی، قرون وسطی، پهلوی دوم، تکامل فرهنگی

نحوۀ دسترسی به فضاهای داخلی خانه است که معمولاً شامل سرسرا(هال) و راهرو است. انتخاب این معیار به علت نقش اساسی محور دسترسی در سازماندهی فضایی است. معیار سوم چیدمان فضاهای داخلی است که... متن کامل