دانلود پایان نامه درباره صنایع دستی، سیاست گذاری، رونق اقتصادی، جامعه مدرن

ر بانکوک و با همکاری انجمن توسعه و ترویج صنایع دستی در سال ۲۰۰۱در آسیا تاسیس شد، در سال ۲۰۰۴به بخشهای جنوب آسیا و آسیای مرکزی و از سال ۲۰۰۶ به شرق آسیا، آفریقا و آمریکا تسری یافت. این برنامه اهدافی چون تداوم و تقویت دانش سنتی و مهارتهای هنری رادر نهایت به حفظ و صیانت از تنوع فرهنگی ملتها (مناطق مختلف)منتج میشود، تعقیب می کند. ایران در اولین سال مشارکت خود در این برنامه بین اللمللی که در مهر ماه سال۱۳۸۶در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار گردید، شش مهر اصالت دریافت کرد. با توجه به اهمیت فرهنگی، هنری و اقتصادی موضوع، مقاله حاضر تلاشی در جهت معرفی بیشتر و تبیین این مهر محسوب می شود.
نگاه به این پژوهش بدان جهت است که اهمیت و خلاء زیادی که در ارتباط با کمیت کیفیت رقابت و حضور موثر در بازارهای مقصد و بالقوه جهانی وجود دارد و می بایست توجه کافی و وافی به این موضوع مبذول گردد تا از این رهگذر هنرمندان و صنعتگران و دست اندرکاران صنایع دستی بتواند با اخذ مهر اصالت برای مصنوعات تولیدی خود، ضمن بهره گیری از امکانات و تسهیلات مربوط، زمینه حضور و تداوم فعالیت در بازارهای جهانی را فراهم و تقویت نمایند. همچنین حفاظت و ماندگاری از شیوه های سنتی و حرفه ای صنایع دستی از دغدغه های اصلی است که بیتاثیر در رونق اقتصادی نخواهد بود.اهداف این پژوهش که تامین بازار و فرصتهای تجاری است از اهداف مهر اصالت یونسکو نیز میباشد.
۲-در نشریه مطالعات جامعه شناختی ایران که توسط محمد رضا مریدی و معصومه تقیزادگان نوشته شده است و با عنوان سیاست گذاری و برنامهریزی اجتماعی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی بخش فرهنگ و ارزیابی طرحهای کلان، رونقبخشی به بازار هنر ایران در دهه ۱۳۸۰ میباشد با سیاست گذاری فرهنگی، اقتصاد هنر، برنامه توسعه هنر ایران آشنا خواهیم شد و مؤلفههای موثر را باز خواهیم شناخت .
در واژگان کلیدی این پژوهش به اقتصاد هنر، سیاست گذاری فرهنگی برمیخوریم و آنچه مسلم است، رابطه میان اقتصاد فرهنگ و تعاملات بین حوزه های تولید (آفرینش) و مصرف کالاهای فرهنگی و هنری، مورد نظر این پژوهش میباشد و وجه اشتراک آن با موضوع شناخت مؤلفههای تاثیرگذار بر رونق اقتصادی در تعادل میان اقتصاد فرهنگ و هنر است. قابل توجه اینکه بررسی سیاستهای دولتی در الگوهای کشورهای سرمایهداری و تبیین و ترویج فرهنگ سهم مصرف کننده بر خرید آثار فرهنگی و هنری از مسائل بسیار مهم در رونق اقتصادی آثار صنایع دستی است که قطعا در پژوهش حاضر برای نیل به اهداف و پاسخ به سوالات نیازمند استفاده از سیاست گذاری و برنامه ریزی اجتماعی برای توسعه فعالیت اقتصادی و هنری خواهیم بود، نقطه قوت در پژوهش فوق نتایجی است که کاملاً مرتبط با آثار هنری و فرهنگی است. همچنین زیر ساختهای کشور و وضع قوانین مربوط به حوزه تولید و توزیع آثار و زمینهسازی و ایجاد تسهیلات و حمایت از صادرات در بازارهای جهانی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی و رفع موانع موجود و معرفی جاذبههای گردشگری در سطح بین الملل و تعیین جایگاه صنایع فرهنگی در توسعه صنعت کشور و تشویق سرمایهگذاری در تاسیسات زیر بنایی و ایجاد موسسههای اعتباری به منظور حمایت از تولید و عرضه آثار و خدمات فرهنگی است. این پژوهش در عرصه فرهنگ به کاوش پرداخته است در حالی که نزدیکی و مشابهت میان فرهنگ و هنر آنچنان است که میتوان نتایج را به هنر تعمیم داد و کالاهای هنری را در مفهوم کششهای اقتصادی بررسی کرد. مقصود از کشش عکسالعمل هنر در مواجهه با متغیرهای موثر بر آن است که مورد پژوهش قرار خواهد گرفت.
اقتصاد فرهنگ ناظر بر شناخت مناسبات و تعاملات بین حوزه های تولید و مصرف کالاهای فرهنگی و هنری است. این دانش با استفاده از نظام آماری و جمعآوری و پردازش دادهها ، قادر خواهد بود دولت را در تخصیص و تجهیز اعتبارات فرهنگی از محل منابع عمومی یاری کند. همچنین این دانش در اتخاذ شیوههای حمایتی و هدایتی مناسب به منظور تشویق و ترغیب مشارکت بخش غیر دولتی درفعایتهای فرهنگی و افزایش سهم سرمایهگذاری افراد و بنگاههای فرهنگی و هنری در تولید و عرضه کالا و خدمات فرهنگی در حوزه سیاستگذاری و برنامهریزی کمک کننده و هدایت کننده است.
اما بحث ارتباط میان اقتصاد و فرهنگ تنها به جنبه های اقتصادی مانند تولید، ستانده، اشتغال و عایدی کالاهای فرهنگی مربوط نیست، بلکه به جنبههای اجتماعی مانند تقاضای فرهنگی، دسترسی، انتخاب ذوقی و ترجیح مصرف کننده نیز مربوط است. از این رو در برنامه ریزی اجتماعی و مباحث توسعه فرهنگی باید به طور ویژه ای به تعامل اقتصاد وفرهنگ پرداخت.
در این مقاله به تحلیل و ارزیابی تجربههایی پرداخته خواهد شد که توسعه اقتصادی بخش فرهنگ را دنبال می کنند. در دهه (۱۳۸۰) به خصوص پس از برنامه چهارم توسعه، سیاستهای اقتصادی بخش فرهنگ در قالب طرحها ولایحههای به تصویب دولت، مجلس ودستگاههای فرهنگی رسید، ارزیابی نتایج به دست آمده از اجرای این طرحها مانند طرح آمایش فرهنگی سرزمین، طرح تعاونی فرهنگ، طرح برنامه جامع اشتغال در حوزه فرهنگ، طرح اعطای تسهیلات بانکی به مشاغل فرهنگی، طرح معافیتهای مالیاتی بخش فرهنگ، طرح صندوق حمایت از نویسندگان و هنرمندان و کاوش در علل ناکامی و عدم موفقیت برخی از این طرحها مهمترین هدف این مقاله است. در این مقاله با روش تحلیل اسنادی به روند تغییرات ناشی از اجرای این طرحها می پردازیم. در بررسی اسناد و آمارهای موجود، این پرسش مطرح است که: طرحهای مذکورچگونه و چه میزان بر جریان تولید، توزیع، عرضه و تقاضای کالا و محصولات فرهنگی ایران موثر واقع شدهاند؟
آنچه در این پژوهش مورد نظر قرار می گیرد اتخاذ شیوه های حمایتی و هدایتی به منظور تشویق و ترغیب مشارکت بخش غیر دولتی در فعالیتهای فرهنگی و افزایش سهم سرمایه گذاری افراد و بنگاه های فرهنگی و هنری در تولید و عرضه کالاها و خدمات فرهنگی در حوزه سیاستگذاری است. اما جنبه های دیگری همچون تقاضا، انتخاب بر اساس ذوق و سلیقه مصرف کننده وجود خواهد داشت که اهمیت آنها نیز در اقتصاد مورد توجه است.
در این پژوهش مؤلفههای موثر را باز خواهیم شناخت اما وجه تمایز این پیشینه با موضوع مورد نظر در پایاننامه، اقتصاد هنر در شاخه صنایع دستی است و تاکید این مقاله بر روی فعالیتهای اقتصادی حوزه فرهنگ می باشد اما به دلیل بر شمردن زیر ساختهای اجتماعی در ارتقاء بازار هنر ایران و جدا نبودن فرهنگ از شاخه هنر، در این پژوهش به کار گرفته خواهد شد.
۳- مقالهای با عنوان هنر و اقتصاد در جوامع سنتی و مدرن به پژوهش محمد نقی زاده، نشریه هنر دینی شماره ۶ به نگارش در آمده است. در این پژوهش جامعه سنتی برای هر چیز به ویژه آثار هنری صورت مثالی و معنوی قائل می باشد و تفکیک معنویت و مادیت زندگی را ممکن نمی داند، در حالیکه جامعه مدرن به تفکیک این دو تاکید میکند. در جامعه سنتی، هنرجوئی از فعالیتهای آحاد جامعه است که در تولیداتشان نمود پیدا میکند و سعی برآن است که تا در همه مقولات جاری باشد. درحالیکه در جامعه مدرن، هنر موضوعی مستقل و در عرض سایر مقولات مورد توجه است. جامعه سنتی رواج هنر را با هدف اقتصادی، درآمد بیشتر و توسعه اقتصادی انجام نمی دهد. در حالیکه جامعه مدرن، هدف نهایی خویش را در بهره وری بیشتر اقتصادی حتی در بلند مدت و غیر مستقیم میداند. از ویژگیهای بارز هنر معنوی، یگانگی و وحدت هنرمند و اثر هنری است؛ به این معنا که وجود اخلاص و صدق در تولید اثر هنری امری ضروری است و هنرمندی که خود، به آن درجه از کمال رسیده باشد، متجلی ساختن اخلاص و صداقت و کمالی که خود به آن قائل شده است را دارد.
بررسی دو دوره زمانی متفاوت و نگاه متفاوت به هنر در عصر مدرن و سنتی در پژوهش، شناخت مؤلفههای هنری تاثیر گذار بر رونق اقتصادی بسیار کارآمد و تاثیرگذار است. زیرا نگاهی عمیق و موشکافانه به بخش اقتصاد هنر مینای نقاشی و در بحثی گسترده تر صنایع دستی، در دنیای امروز، امری مهم و کارامد است. نتایج بدست آمده این پژوهش برای اعتلا صنایع دستی موثر خواهد بود.
۴-در مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای سال چهارم، شماره پانزدهم، زمستان(۱۳۹۱) با عنوان برنامهریزی به منظور مکانیابی بازارچههای صنایع دستی که توسط مهرداد کرمی صورت گرفتهاست به بررسی نقاطی که دارای پتانسیل بازدهی سرمایه هستند، پرداخته شدهاست که منفع اقتصادی و اجتماعی را برای جامعه به همراه دارد و هدف پژوهش انتخاب مکان بهینه برای ایجاد بازارچههای صنایع دستی در خراسان جنوبی است که با ، برنامهریزی گردشگری، مکان یابی، بازارچههای صنایع دستی میتوان عمدهترین اهداف پژوهشی را مورد نظر قرار داد.
توزیع عادلانه امکانات و ثمرات توسعه در میان اکثریت جمعیت، از خصیصه های اقتصاد پویا و سالم است. برنامهریزی فضایی که سعی در کاهش نا برابری و عدم تعادل و اجرای برنامههای محرومیت زدایی و گسترش همه جانبه، توسعه دارد. بررسی استعداد ها و ظرفیتهای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی مناطق، یکی از مبرم ترین وظایف دولت در شرایط کنونی است. با هدف تحمل هزینه کمتر و به دست آوردن سود بیشتر، سهولت دسترسی به منابع، مکان فعالیت جهت تاسیس بازارچه های صنایع دستی مورد تحقیق قرار گرفته است. همچنین به صنایع دستی و گروهبندی صنایع دستی در ایران پرداخته شده است که شامل صنایع دستی هنری که دارای جنبههای هنری قومی بوده است ومصرف چندانی نداشته است. صنایع دستی، هنری- مصرفی، که علاوه بر برخورداری از ارزشهای هنری، دارای جنبههای مصرفی است که مینای نقاشی در این بخش قرار میگیرد. صنایع دستی مصرفی که ارزش هنری ناچیز دارد اما جنبه مصرفی قویتری دارد مثل مصنوعات حصیری و …
در این پژوهش شناخت جایگاه خیابان ویلا به عنوان یکی از مهمترین و شاخصترین خیابانها در عرضه صنایع دستی در تهران، نقش و جایگاه و موقعیت مکانی این خیابان به لحاظ سودآوری و استعداد ظرفیتهای اشتغال در بخش صنایع دستی، نزدیکی به جاذبههای تاریخی یا قرار داشتن در محورهای پر تردد شهر و برخورداری از دسترسی و دید بصری مناسب که موجب رونق بخشیدن به اقتصاد صنایع دستی شده است، مورد نظر قرار خواهد گرفت.
۵-در مقالهای که توسط دکتر اعظم راودراد با عنوان جایگاه اقتصاد در جامعه شناسی هنر در مجله بیناب، مرداد ۱۳۸۴ ، شماره ۸. (۴۸ تا ۶۳). نوشته شده است، قصد دارد تا از طریق شناخت هنرها و کشف رابطهای میان هنر و جامعه به این هدف برسد که مخاطبین برای دریافت اشارات هنر و اهداف هنری به چه میزان از آگاهیهای اجتماعی و تواناییهای زیبایی شناختی بهره میگیرند. با عنایت به این که هنر خود نوعی آگاهی و شناخت است و هنرمند، آگاهی و شناختی را بی واسطه با جهان به دست آورده و در مرحله

دیدگاهتان را بنویسید