ژانویه 20, 2021

جستجوی مقالات فارسی – تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند …

۰۵/۲۹ ۹۰ ۰۰۰/۰ ۲۶/۱ ۱۷/۱ ۳۴/۱ با توجه به میانگین تراز محاسبه از طیف ارزیابی که به صورت ۵ گزینه ای مطرح شده است، میانگین …

مقاله علمی با منبع : تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند …

۱۹/۴ ۵۷/۰ ۳٫ تا چه میزان استفاده از فاوا باعث افزایش توانایی نتیجه گیری و کاربرد دانش آموزان نسبت به محتوای درس شده است؟ ۳۴ …

پژوهش – تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند بابلسر …

۹۱ ۳۳/۴ ۵۹/۰ نتایج جدول نشان می دهد که از میان گویه های شش گانه برای ارزیابی انگیزه در بین دانش آموزان ، پاسخگویان گویه …

سامانه پژوهشی – تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند …

۱-۷-۱۳-۱۹-۳۰-۲۲ ۵ فعالیت های گروهی ۶-۱۲-۱۸-۲۴-۲۹ ۶ روحیه پژوهشگری ۳-۹-۱۵-۲۱-۲۶ ۳-۷ ) روایی[۷۵] ابزار اندازه گیریروایی یا اعتبار به معنای آنست که آیا روش یا وسیله …