ژانویه 18, 2021

یادگیری سازمانی

انتقال سیالات در خطوط لوله سریعتر انجام می گیرد، که این روش بسیار ارزان تر از روش های دیگر است. امروزه انجام پروژه های انتقال انرژی، بخش عمده سرمایه را در این بخش به خود اختصاص داده است. عمده ترین تولید کننده لوله در ایران شرکت لوله سازی صفا می باشد. بنابراین در این راستا شرکت لوله سازی صفا که عمده ترین تولید کننده لوله های صنعتی در ایران است، به عنوان مطالعه موردی در این پژوهش انتخاب گردید.
در این پژوهش می خواهیم که رابطه بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت مورد نظر را بررسی کرده و امید است با به کارگیری نتایج این پژوهش، شاهد شکوفایی بیش از پیش این شرکت باشیم و همچنین از سوی دیگر قابلیت های یک سازمان یادگیرنده و نقش یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی را برجسته تر کنیم تا این شرکت بتواند در محیط رقابتی و نیاز روز افزون جامعه به لوله و مزیت رقابتی که در بازار لوله وجود دارد، محصولات جدیدی را روانه بازار کرده و یا محصولات جاری را با روش های جدیدی در بازار تولید کند تا نیاز جامعه به تولید لوله را برطرف سازد.
1-3-پیشینه تحقیق:
1-3-1-تحقیقات داخلی:
1-3-1-1- یادگیری کارآفرینانه،رویکردی نوین در یادگیری سازمانی (دکتر محمد رضا زالی و همکاران )
1-3-1-2-بررسی رابطه یادگیری سازمانی با خلاقیت مدیران (دکتر داود معنوی پور و همکاران)
1-3-1-3- بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی(ابوالفضل صفدری و همکاران )
1-3-1-4-بررسی ارتباط میان یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی( احمد احمد خانی و همکاران )
1-3-1-5- بررسی رابطه رکود دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی (سید علی اکبر احمدیان )
1-3-2-تحقیقات خارجی:

1-3-2-1- یادگیری سازمانی، مولفه های اساسی جهت ایجاد محصول جدید (سابان لا نا ساولاکمن و پیس)
1-3-2-2- بررسی تحقیقی با عنوان، تأثیر بازار محوری در یادگیری سازمانی (اسلیتر و ناور)

1-4-خلاصه چارچوب نظری تحقیق:
محقق با بررسی و مطالعه پژوهشهای انجام شده در گذشته و با بهره برداری از نظریات و نتایج علمی تحقیقات صاحبنظران و اندیشمندان و دانشمندان علم مدیریت موفق به تشکیل مدل زیر که به عنوان چارچوب نظری این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت ، گردیده است :

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-5- اهداف تحقیق :
هدف اصلی :
شناسایی رابطه بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا.
اهداف فرعی :
شناسایی وضعیت قابلیت های فردی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
شناسایی وضعیت الگوهای ذهنی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
شناسایی وضعیت چشم انداز مشترک و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
شناسایی وضعیت تفکر سیستمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
شناسایی وضعیت یادگیری تیمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
1-6- سؤالات تحقیق :
سؤال اصلی :
آیا بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، رابطه معناداری وجود دارد؟
سؤالات فرعی :
آیا بین قابلیت های فردی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین الگوهای ذهنی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین چشم انداز مشترک و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین تفکر سیستمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین یادگیری تیمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، رابطه معناداری وجود دارد؟

1-7- فرضیات پژوهش :
فرضیه اصلی :
بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی، رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه های فرعی :
بین قابلیت های فرد) توانایی شخصی1)و کارآفرینی سازمانی، رابطه معناداری وجود دارد.
بین الگوهای ذهنی(مدل های ذهنی2) و کارآفرینی سازمانی، رابطه معناداری وجود دارد.
بین یادگیری جمعی(یادگیری تیمی3) و کارآفرینی سازمانی، رابطه معناداری وجود دارد.
بین چشم انداز مشترک(آرمان مشترک4) و کارآفرینی سازمانی، رابطه معناداری وجود دارد.
بین تفکر سیستمی1و کارآفرینی سازمانی، رابطه معناداری وجود دارد.

1-8- متغیرهای تحقیق :
در این پژوهش از یک متغیر مستقل و چندین متغیر وابسته تشکیل شده است که عبارتند از :

متغیر وابسته :
در این پژوهش با توجه به کارآفرینی سازمانی، توسعه حدود سازمان از لحاظ صلاحیت و تطبیق فرصت برای تولیدات داخلی از ترکیبات منابع جدید صورت خواهد گرفت که با ابعاد یادگیری سازمانی که شامل، قابلیت های فردی، مدل های ذهنی، بصیرت مشترک و یادگیری تیمی (جمعی) و همچنین تفکر سیستمی می باشند، سنجیده می شوند، پس در نهایت متغیر وابسته ما کارآفرینی سازمانی می باشد.

متغیر مستقل :
سازمان از طریق یادگیری سازمانی می آموزد که هرگونه تغییر در مدل های سازمانی، امکان پذیر است و منجر به بهبود و حفظ عملکرد سازمان می شود. پس متغیرهای مستقل ما با توجه به یادگیری سازمانی شامل ابعاد زیر خواهد بود خواهد بود.
که این متغیرها متناظر با فرضیات پژوهش می باشند.
قابلیت های فردی : مهارت کشف کردن و نیز تعمق مداوم بینش فردی می باشد.
مدل های ذهنی : توانایی کشف تصاویر درونی، از جهان بیرونی به منظور بررسی آنها و ابزار تصاویر، برای تأثیرگذاری بر دیگران.
بصیرت مشترک : عمل کشف تصاویر مشترک آینده که تعهد واقعی را در افراد تقویت می کند.

یادگیری تیمی (جمعی) : قدرت هم فکری کردن با هم که از طریق کسب مهارت در گفتگو و بحث با یکدیگر بدست می آید.
تفکر سیستمی : روشی است که از تفکر و زبانی برای تشریح و فهم نیروها و اصول دیگر است و روابط متقابل فرامین و اصول مختلف را که رفتار سیستم را شکل می دهند، توضیح می دهد.[9]

1-9-روش تحقیق:
تحقیق مورد نظر از حیث هدف یک تحقیق کاربردی و از حیث روش شناختی از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است . این تحقیق از این جهت یک تحقیق توصیفی است که به توصیف جزء به جزء یک موقعیت و تحلیل متغییرها و همچنین به بررسی میزان رابطه میان متغیرها می پردازد.

1-10-قلمرو تحقیق:
قلمرو موضوعی : تحقیق حاضر که مورد بررسی قرار گرفته از ابعاد یادگیری سازمانی که شامل تفکر سیستمی،یادگیری تیمی،قابلیت های فردی،چشم انداز مشترک(آرمان مشترک) و الگوهای ذهنی می باشد و همچنین خصوصیات خاص کارآفرینی در سازمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
قلمرو زمانی : قلمرو زمانی تحقیق مورد نظر از ابتدای بهار تا ابتدای شهریور تابستان سال 1392 میباشد
قلمرو مکانی : کارخانجات نورد و لوله صفا می باشد که محصولات آن لوله های فولادی در اندازه های متفاوت و نیز دارای توانایی پوشش آنها میباشد.

1-11- تعاریف اصطلاحات و عملیاتی متغیرها :

یادگیری سازمانی :
مارکوآد در مورد یادگیری سازمانی اظهار می دارد که یادگیری سازمانی بیانگر قابلیت توسعه فکری و بهره وری است که از طریق تعهد به آن، بهبود مستمر، در سراسر سازمان حاصل می شود.[3]
گارسیا مورالز1 و همکاران، یادگیری سازمانی را قابلیت سازمانی برای حفظ و بهبود عملکرد سازمان بر اساس تجارب گذشته تعریف می کنند و این قابلیت را توانایی کسب و بهره وری از دانش و استفاده از دانش را در سازمان می دانند.[10]

کارآفرینی :
عده ای از اندیشمندان مدیریت، معتقدند که تحقیق در زمینه کارآفرینی در دوره معاصر به فعالیت یک اقتصاددان به نام جوزف شومپیر2 بر می گردد. شومپیر، کارآفرینی را به عنوان یک فرآیند (تخریب خلاق) می داند که در آن کارآفرین به طور مستمر به جایگزین نمودن یا کنار گذاشتن محصولات و روش های مد در تولید، با محصولات و روش های جدید اقدام می کند.[11]
کارآفرینی به عقیده دراکر3، به کار بردن مفاهیم و فنون مدیریتی، استانداردسازی محصول، به کارگیری ابزارها و فرآیندهای طراحی و بنا نهادن کار بر پایه آموزش و تحلیل کار انجام شده است.

کارآفرینی سازمانی :
کانتر4 در کتاب (اربابان تغییر) کارآفرینی سازمانی را چنین تعریف می کند : کارآفرینان و سازمان های کارآفرین، همواره هزینه های خود را به حداقل می رسانند و به کمترین سود قانع می شوند. بیشتر بر منافع خود متمرکز می شوند و به آنچه که نمی دانند بیش از آنچه که می دانند، توجه دارند که تبلور عینی آن سرمایه گذاری بر واحد تحقیق و توسعه در سازمان است. آنها خودشان را با استانداردهای گذشته نمی سنجند، بلکه خود را با دیدگاه های آینده می سنجند و اجازه نمی دهند، آینده آنها را محدود کند.
در واقع کارآفرینی سازمانی فرآیندی است که طی آن سازمان ها بدون توجه به محدودیت ها، فرصت های محیطی را شناسایی کرده و با ارائه خدمات و محصولات نوآورانه، نیازهای جامعه را در راستای توسعه پایدار، تأمین می نمایند.

تعریف یادگیری :
یادگیری فرآیندی است که در آن رفتارها و پندارهای افراد تغییر می یابد و به گونه ای دیگر می اندیشند و عمل می کنند.
گرانتهام اظهار می دارد که یادگیری باعث توانایی پاسخگویی سریع تر و مؤثرتر به محیط پیچیده و پویا می شود. یادگیری همچینین انتشار اطلاعات، برقراری ارتباط، آگاهی و کیفیت تصمیم گیری در سازمان ها را افزایش می دهد.

سازمان یادگیرنده1 :
از نظر داجسون2 (1993) سازمان یادگیرنده، سازمانی است که با ایجاد ساختارها و استراتژی ها به ارتقای یادگیری سازمانی کمک می کند.
گاروین3 (1993) معتقد است که سازمان یادگیرنده سازمانی است که دارای توانایی ایجاد، کسب و انتقال دانش است و رفتار خودش را طوری تعدیل می کند که منعکس کننده دانش و دیدگاه های جدید باشد.

فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
(ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق)

مقدمه :
با توجه به موضوع، بررسی ادبیات تحقیق به دو بخش کلی تقسیم می شود. بخش اول مربوط به یادگیری سازمانی (براساس ابعاد سازمان یادگیرنده) می باشد و بخش دوم مربوط به کارآفرینی سازمانی می باشد.
مفهوم یادگیری سازمانی به سال 1900 میلادی، هنگامی که فردریک تیلور1، موضوع انتقال یادگیری به دیگر کارکنان را برای افزایش کارآیی و بهبود سازمان مطرح کرده برمی گردد. از دهه 1980 به بعد نیز صاحب نظرانی چون، پدلز، آرجریس و شوان2، مارسیک3، واتکینز و جفارت4، هریک به نوعی و با رویکردی خاص به تعریف و تشریح این مفهوم پرداختند. در عین حال برخی یادگیری سازمانی را به صورت آموزش تمام اعضای یک سازمان به طور یکپارچه و دائمی می دانند.[12]
سه نوع یادگیری سازمانی وجود دارد که عبارت اند از :
یادگیری انطباقی
یادگیری پیشگیرانه
یادگیری عملی
این یادگیری ها محدود کننده یکدیگر نیستند. به طوریکه ممکن است، همزمان بیش از یک نوع یادگیری در سطح فرد، گروه و سازمان رخ دهد. چند مهارت یادگیری سازمانی برای حداکثر سازی یادگیری سازمانی در سطح کل سازمان و دستیابی به نهایت موفقیت کسب و کار ضروری است که عبارت اند از : تفکر سیستمی، چشم انداز مشترک، به اشتراک گذاشتن دانش و توسعه شایستگی های کارکنان.
مقایسه ادبیات یادگیری سازمانی و تئوری های کارآفرینی سازمانی، تشابه چشمگیری را میان این دو نشان می دهد. در بسیاری از تعاریف و اظهارنظرهایی که درباره یادگیری سازمانی شده است به طور ضمنی و با صراحتاً، مفهوم کارآفرینی وجود دارد.مطالعه چارچوب تئوریک، ارتباط میان یادگیری و کارآفرینی سازمانی از آن جهت اهمیت دارد که حوزه مطالعاتی جدیدی را ایجاد می کند که از آن به نام یادگیری کارآفرینانه1 یاد می شود.[13]
پیتر سنگه، اهمیت مفهوم کارآفرینی و ارتباط آن را با یادگیری، این گونه بیان داشت[14]، که سازمان های کارآفرینانه، باید فرهنگ یادگیری سازمانی را رواج دهند. این سازمان ها اغلب افرادی را که با انگیزه هستند و هدف آنها یادگیری می باشد، جذب می کنند. این می تواند منجر به فرهنگ توسعه فردی و نوآوری جمعی شود. سازمان های کارآفرینانه ممکن است، تحت تدثیر سازمان های یادگیرنده باشند. بنابراین نیاز گسترده به فرهنگ یادگیرنده ضرورت پیدا می کند.[15]
در این فصل ضمن ارائه پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی – در بخش اول به مروری بر ادبیات یادگیری سازمان – و در بخش دوم به مروری بر ادبیات کارآفرینی سازمانی می پردازیم.

بخش اول : ادبیات مرتبط با یادگیری سازمانی
2-1- مروری بر یادگیری سازمانی :
داجسون (1993) یادگیری سازمانی را، راه تثبیت سازمان، تکمیل و سازمان دهی دانش و موارد رایج پیرامون فعالیت ها و فرهنگ سازمان توصیف می کند. از طرفی دیگر هابر1 (1991) می گوید که یادگیری در یک سازمان زمانی به وجود می آید که از طریق پردازش اطلاعات، میزان رفتار بالقوه سازمان ها تفسیر شود.
یادگیری سازمانی بیشتر شامل بخش های آموزشی فردی است. یک سازمان وقتی که اعضاء سازمان آن را ترک می کنند، توانایی های یادگیری خود را از دست نمی دهد. یادگیری سازمانی در حافظه سازمانی مشارکت دارد.به همین ترتیب سیستم یادگیری نه تنها افراد معدود، بلکه افراد زیادی را در نتیجه جمع آوری تجارب، هنجارها و داستان ها تحت تأثیر قرار می دهد. (هابر 1991).
یادگیری در سازمان می تواند :
از طریق انتشار و تسهیم دیدگاه ها، دانش و مدل های ذهنی از اعضای سازمان روی دهد.
بر اساس دانش و تجربه گذشته باشد که بستگی به مکانیسم های سازمانی (سیاست ها، استراتژی ها، مدل های واضح و …) دارد. هرچند یادگیری سازمان ها از طریق افراد و گروه ها شکل می گیرد،فرآیند یادگیری تحت تأثیر مجموعه گسترده تری از متغیرها نیز می باشد (مارکورات،1996:3). امروزه بسیاری از مدیران ارشد به بهبود و پیشرفت یادگیری در سازمان های خود متقاعد شده اند. این آگاهی در مورد بهبود یادگیری از چند سؤال نشأت گرفته است :
ویژگی های یک سازمان یادگیرنده خوب چگونه تعیین می شود؟ سازمان ها چگونه یادگیری خود را بهبود می بخشند؟
تحقیق ادوین 1و همکارانش بر این مبنا بود تا به سازمان ها برای ایجاد سیستم های یادگیری بهتر کمک کنند. وی یادگیری سازمانی را ظرفیت سازمان برای ایجاد و بهبود عملکرد براساس تجربه تعریف می کند. یادگیری یک پدیده سطحی-سیستمی است، زیرا یادگیری، سازمان را حتی اگر افراد آن تغییر کنند پابرجا نگه می دارد.
یکی از قسمت های مهم این است که سازمان ها همواره همانطور که تولید می کنند می آموزند. یادگیری به اندازه یک وظیفه در تولید و ارائه کالاها و خدمات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *