ارزیابی توان اکولوژیکی

این تیپ شامل آبرفت های قدیمی بجا مانده بر اثر حرکت رواناب ها می باشد که به مرور زمان بجا گذاشته است. در سطح اراضی وجود جوشش آهک نشان از تکامل اراضی را می دهد دارای شیب عمومی صفر تا5 درصد... متن کامل

فشار بخار آب

الف) تعداد جمعیت و خانوار:بنابر سرشماری مرکز آمار ایران(1385)، شهر نوبران در سال 1385 دارای جمعیتی بالغ بر 1931 نفر و تعداد کل خانوار آن 577 بوده است. از این جمعیت 979 نفر آن مرد و 952 نفر آن زن... متن کامل

روش های پیش بینی

تعداد شهر 3 28 1/11تعداد بخش 2 18 1/11تعداد دهستان 7 61 47/11تعداد آبادی های دارای سکنه 230 1273 06/18تعداد محل های دفن پسماند 3 26 5/11 1-15-3جمعیت موجود و برآورد آن در ده سال آینده:1-15-3-1خصوصیات جمعیتی شهر... متن کامل

حفاظت محیط زیست

*فاصله محل دفن از دریاچه، برکه و آب بند نباید بیش از 300 متر باشد . * محل دفن از رودخانه یا نهر باید 100 متر فاصله داشته باشد .( با تمهیدات حفاظتی در فاصله 30 متری)2- زمین های سیلاب گیر: محل دفن... متن کامل

آژانس کنترل آلودگی

3 نفوذپذیری آبخوان با دانستن وزن و امتیاز هرکدام از معیارها مقدار پتانسیل آلودگی با جایگذاری در معادله 1-1 برای هر محل قابل محاسبه خواهد بود . مقدار دراستیک دو محل بایکدیگر مقایسه... متن کامل

آلودگی محیط زیست

1-11طراحی محل دفن : معمولا لازم می گردد که برای هر محل ، یک گزارش طراحی مهندسی آماده گردد تا فعالیت های مربوط به آماده سازی محل برای ریختن پسماند و تکمیل محل پس از پر شدن آن بررسی گردد .... متن کامل

دی اکسید کربن

تصویر1-4 مقطع زمین دفن که کنترل آب های سطحی و زیرزمینی، مواد پوششی، شیب بندی،گودال سازی و هواکش گاز را نشان می دهد1-9حرکت گاز :کنترل حرکت گازهای تجزیه شده از مهمترین مواردی است که در... متن کامل

دفن بهداشتی

الف:روش دفن بهداشتی به صورت روش سطحی(Area method):از این روش در موقعی استفاده می شود که زمین برای گودبرداری ، مناسب نباشد در این روش زباله ها بعد از تخلیه به صورت نوارهای باریکی به ضخامت 75-40... متن کامل

منابع آب زیرزمینی

-هزینه احداث راه دسترسی : بهتر است محل دفن زباله در مکانی انتخاب گردد که نیازی به احداث راه های جدیدی نباشد . اگر ساخت و ساز جاده ای نیاز باشد هزینه ها افزایش خواهد یافت بنابراین شبکه... متن کامل

معیارهای اقتصادی

-مزاحمت ناشی از گرد و غبار: باتوجه به اینکه دفع زباله در یک محل سبب ایجاد گرد و غبار و بوهای نامطلوب در آن محل و اطراف آن خواهد شد ، یک محل دفن زباله نباید در نزدیکی مناطق مسکونی ،به علت... متن کامل