مدیریت منابع انسانی

هر روز سازمانهای بیشماری در سراسر جهان به منظور افزایش درآمد یا کاهش هزینههای خود دربارهی سرمایهگذاری مالی و غیر مالی سازمان خود تصمیم گیری میکنند. این گونه تصمیمات پیچیدگی خاص خود... متن کامل

مدیریت منابع انسانی

تعریف عملیاتی مولفهی توسعهی شایستگیهای کارکنان: در این پژوهش شایستگیهای کارکنان عبارت است از نمرهای که آزمودنی از پاسخ به پرسشهای 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 پرسشنامهی نیفه (2001) بدست خواهد... متن کامل

مقاومت در برابر تغییر

تعریف عملیاتی مولفهی انتخاب استعدادها: در این پژوهش انتخاب استعدادها عبارت است از نمرهای که آزمودنی از پاسخ به پرسشهای 9 و 10 و 11 و 12 پرسشنامهی مدیریت استعداد حاجینبی و اجاق بدست خواهد... متن کامل

بکارگیری استعدادها

تعیین رابطه بین مولفههای مدیریت استعداد و یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا. پیشبینی یادگیری سازمانی از طریق مولفههای مدیریت استعداد. 5- 1- سولات پژوهشمیزان کاربست مولفههای... متن کامل

مفهوم یادگیری سازمانی

1– 1– مقدمهامروزه در هر جامعهای سازمانها کارکردهای مهمی را انجام میدهند و نقشی حیاتی در زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ادارهی امور جامعه بازی میکنند. از این رو جامعهی امروزی برای... متن کامل

رفتار شهروندی سازمانی

13 ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗلاش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. 14 ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارم. 15 ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻢ. 16 ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮم. 17 ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ... متن کامل

ابعاد رهبری تحول آفرین

5-1 مقدمهدر این فصل داده های پژوهش فرضیه ها و سئوالات پژوهش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، و همسویی، یا عدم همسویی نتایج به دست آمده با پیشینه نظری و سوابق پژوهشی مرتبط با هریک از سازه... متن کامل

تحلیل رگرسیونی

T ضریب استانداردشده ضریب غیراستاندارد مدلVif Tolerance Beta Std.Error B 0.000 8.5780.102 0.875 مقدار ثابت3.972 0.252 0.000 6.574 0.367 0.044 0.288 ویژگی آرمانی4.978 0.201 0.000 4.175 0.261 0.046 0.190 رفتار آرمانی2.153 0.465 0.000 5.331 0.219 0.028 0.148... متن کامل

سبک رهبری تحول آفرین

0.072 0.061 0.450 0.389 0.125 0.865 0.420 Asymp. Sig. (2-tailed)3.54 3.21 3.32 3.21 3.44 3.35 3.48 Mean0.950 1.095 1.044 0.964 0.897 0.822 0.702 Std. Deviation0.188 0.200 0.087 0.091 0.118 0.060 0.089 Absolute0.095 0.104 0.067 0.053 0.065 0.037 0.055 Positive0.188- 0.200- 0.087- 0.091- 0.118- 0.060- 0.089- Negativeبا توجه... متن کامل

قابلیت اعتماد یا پایایی

خودکارآمدی از سوالات 1 تا 17 پرسشنامه خودکارامدی3-5-1 پرسشنامه رهبری تحول آفرینبرای طراحی پرسشنامه رهبری تحول آفرین از “پرسشنامه چند عاملی رهبری باس و آوالیو(1996)” استفاده شده است.... متن کامل