ژانویه 16, 2021

دسته بندی علمی – پژوهشی : رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس …

(رونن و یاری، ۲۰۰۸: ۲۵-۲۶)در ادامه به تعاریف مختلف موجود مدیریت سود می‌پردازیم و مشخص می‌کنیم که هر کدام از این تعاریف در کدام طبقه …

سایت مقالات فارسی – رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در …

راحتی محاسبه و تحلیل (خدادادکاشی و شهیکیتاش، ۱۳۸۴). در این مطالعه، برای اندازه‌گیری رقابت در بازار محصول از شاخص Q توبین استفاده می‌شود. همچنین، به …

تحقیق دانشگاهی – رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس …

از دیدگاه تاریخی، درک ما از مدیریت سود تحت تأثیر وقایع زیادی نبوده است. می‌توان این وقایع را در سه طبقه پژوهش‌های نظری، تجربی و …

رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در …

۳-۸- روش گردآوری داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………۶۶۳-۹-۱- چارچوب کلی مدل رگرسیون به روش داده های ترکیبی…………………………………………………………………………………..۶۷۳-۹-۲- تحلیل همبستگی در الگوهای …

پژوهش دانشگاهی – رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس …

جدول ۴-۲: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای مدل شاخص مدیریت سود…………………………………………………۷۷جدول ۴-۳: نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام مدل شاخص مدیریت سود……………………………………………………………………۷۸جدول ۴-۴: …

سایت مقالات فارسی – رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در …

در این فصل، کلیاتی درباره پژوهش شامل مقدمه، مسأله پژوهش، ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش و روش پژوهش بیان شد. در بخش مربوط به …

مقاله – رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در …

۲-۲-۲- تمایز میان مدیریت سود و تقلب……………………………………………………………………………………………………………………۱۶۲-۲-۳- مدیریت سود از منظر رخدادهای تاریخی……………………………………………………………………………………………………….۱۷۲-۲-۴- تعاریف مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۲-۲-۵- اهمیت سود از دیدگاه تئوری شرکت‌ها…………………………………………………………………………………………………………..۲۶۲-۲-۵-۱- رویکرد قراردادهای پرهزینه………………………………………………………………………………………………………………………۲۹۲-۲-۵-۱-۱- …