نوامبر 30, 2020

دسته بندی علمی – پژوهشی : شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۸

سهولت استفاده و درک مفید بودن تکنولوژی دو بعد اساسی در تعیین و پذیرش تکنولوژی در مدل TAM می باشند. سهولت استفاده به عنوان یک …

سامانه پژوهشی – تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند …

۱-۷-۱۳-۱۹-۳۰-۲۲ ۵ فعالیت های گروهی ۶-۱۲-۱۸-۲۴-۲۹ ۶ روحیه پژوهشگری ۳-۹-۱۵-۲۱-۲۶ ۳-۷ ) روایی[۷۵] ابزار اندازه گیریروایی یا اعتبار به معنای آنست که آیا روش یا وسیله …

ارائه یک مدل برای طراحی سیستم‌هایی با قابلیت کاربری و اعتماد بالا- قسمت …

نتایج حاصل از جدول بالا به قرار زیر است:۱-بررسی پاسخ‌های جامعه آماری نتایج زیر را به دست می‌دهد:بیشترین پاسخ به ۸۱٫ ۲۵% از سؤالات، پاسخ‌های …

تحقیق – ارائه یک مدل برای طراحی سیستم‌هایی با قابلیت کاربری و اعتماد بالا- قسمت ۷

(IEEEstd. 610. 12 ، ۱۹۹۹) سادگی در یادگیری کاربر برای استفاده و تأمین ورودی‌ها و تغییر خروجی‌های یک سیستم یا کامپوننت[۲۱] چالش موجود در تعریف …