ژانویه 16, 2021

متن کامل – تعیین سطوح فعالیت بدنی با استفاده از هزینه انرژی روزانه در دانش …

روایی بین مشاهده گر، که کدگذاری شده بود توافق درصدی توافق درصدی بین ۳/۸۸ آب نشاندار مضاعفمعتبرترین و دقیق ترین روش اندازه گیری هزینه انرژی …

منابع مقالات علمی : تعیین سطوح فعالیت بدنی با استفاده از هزینه انرژی روزانه در دانش آموزان پسر ۹ تا …

۵۰ ۱۱/۰ ۵/۱۰ – ۴/۸ ۲۵۰۰- ۲۰۰۰ معیارها و متغیرهای تعیین سطح فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان مختلف و متفاوت می باشند چنانکه در تعیین …