ژانویه 24, 2021

بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ارزش‌گذاری‌ دانش فنی در صنایع راهبردی ج.ا.ا …

داراییهای ناملموس قرارداد بنیان[۳۲]مصدیق این داراییها عبارتند از: قراردادهای لیسانسها و حق امتیاز، تبلیغات، قرارداهای عرضه و خدمات، قراردادهای اجاره به شرط تملک، حقوق مربوط …