ژانویه 24, 2021

بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده- …

جدول ۵-۳۲: نتایج آزمون رگرسیون رابطه بین تعداد فرزندان و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲جدول ۵-۳۳: نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن…………………………………………………………………………….. ۷۲جدول ۵-۳۴: …

بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جمعی مطالعه دانشجویان دانشگاه سیستان و …

۳۹۴ ۰/۱۱۰/۰۱۳۸۹ فرضیه ۵: بین دانشکده و هویت جمعی رابطه وجود دارد.رابطه بین دانشکده به تفکیک با ابعاد هویت جمعی در جداول (۴-۳۲) منعکس گردیده …

دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم تربیتی : بررسی تاثیر هوش معنوی بركیفیت مراقبت پرستاری بیمارستانهای آموزشی و درمانی شهر بندرعباس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی عنوان : بررسی تاثیر هوش معنوی بركیفیت مراقبت پرستاری بیمارستانهای آموزشی و درمانی شهر بندرعباس