ژانویه 19, 2021

عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار …

۴۱۶/۰ وجود دارد ۲۳/۰ ۸۸/۵ تأیید آتانا سیوس(۲۰۱۳)، ساهین و زهیرکیتاپسی(۲۰۱۱)،آکر(۱۹۹۱) ، یو و دیگران(۲۰۰۰) ، زینبایر و بکی(۲۰۰۴) ، آتیلگان(۲۰۰۶) ، گیل و همکاران(۲۰۰۷) …

بررسی تطبیقی مفهوم ارتباطی دعوت در قرآن کریم با مفهوم انتقال در اندیشه …

«در فرهنگ لغات وبستر،communication عمل ارتباط برقرار کردن تعریف شده است و از معادل هایی نظیر: رساندن، بخشیدن، انتقال دادن، آگاه ساختن، مکالمه و مراوده …

بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جمعی مطالعه دانشجویان دانشگاه سیستان …

هویت جمعی (ملی، قومی، مذهبی و جهانی)عضویت در شبکه های اجتماعی مجازینوع استفاده از شبکه های اجتماعی نوع لایک، کامنت، اشتراک و …تعداد دوستان در …