ژانویه 16, 2021

تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند …

وجود تعداد کافی تجهیزات جانبی در مدرسهاسقرار شبکه محلی در مدرسهوجود تعداد مورد نیاز پروژکتور برای هر کلاسوجود سایت رایانه ای مناسب در مدرسهدسترسی به …