ژانویه 26, 2021

بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ارزش‌گذاری‌ دانش فنی در صنایع راهبردی …

جدول (۴-۱۲۰) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۱۵ ۱۲۸جدول (۴-۱۲۱) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۱۶ ۱۲۸جدول (۴-۱۲۲) ماتریس مقایسه زوجی …

بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ارزش‌گذاری‌ دانش فنی در صنایع راهبردی ج.ا.ا ( با …

جدول (۴-۸۴) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۹ ۱۱۷جدول (۴-۸۵) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۱۰ ۱۱۸جدول (۴-۸۶) ماتریس مقایسه زوجی …