ژانویه 27, 2021

تحقیق – ارتباط شاخصهای رفتار شهروندی و عملکرد سازمانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی …

۱)- میزان مشارکت در تصمیمگیری ممکن است با ادراک عدالت رویهای روابط و پیوند مثبتی داشته باشد.۲)- ادراک عدالت رویهای ممکن است با رفتار شهروندی …

ارتباط شاخصهای رفتار شهروندی و عملکرد سازمانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم- قسمت …

۵)- وفاداری:در صورتی‌ که کارکنان به خاطر پیشرفت سازمان حاضر باشند منافع شخصی خود را فدای منافع سازمانی نمانید و کارکنان تلاش کنند تصویر مطلوب …