ژانویه 16, 2021

تحقیق – بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ارزش‌گذاری‌ دانش فنی در صنایع راهبردی ج.ا.ا …

توسعه محصول و فرآینددانش فنیجایگاه دانش فنی در جهان ناملموسها ارتباط دانشفنی با فناوری همانطور که از نتایج بررسی ادبیات موضوع در زمینۀ جایگاه دانشفنی …