ژانویه 15, 2021

تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند بابلسر از دید …

شناسایی محتوای الکترونیکی مناسب و منطبق با طرح و برنامه درسی و بکارگیری آنها در فرآیند یاددهی – یادگیری .تولید محتوای الکترونیکی مورد نیاز در …

تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند …

وجود تعداد کافی تجهیزات جانبی در مدرسهاسقرار شبکه محلی در مدرسهوجود تعداد مورد نیاز پروژکتور برای هر کلاسوجود سایت رایانه ای مناسب در مدرسهدسترسی به …