ژانویه 16, 2021

دسته بندی علمی – پژوهشی : رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس …

(رونن و یاری، ۲۰۰۸: ۲۵-۲۶)در ادامه به تعاریف مختلف موجود مدیریت سود می‌پردازیم و مشخص می‌کنیم که هر کدام از این تعاریف در کدام طبقه …

سایت مقالات فارسی – رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در …

راحتی محاسبه و تحلیل (خدادادکاشی و شهیکیتاش، ۱۳۸۴). در این مطالعه، برای اندازه‌گیری رقابت در بازار محصول از شاخص Q توبین استفاده می‌شود. همچنین، به …

پژوهش دانشگاهی – رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس …

جدول ۴-۲: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای مدل شاخص مدیریت سود…………………………………………………۷۷جدول ۴-۳: نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام مدل شاخص مدیریت سود……………………………………………………………………۷۸جدول ۴-۴: …

سایت مقالات فارسی – رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در …

در این فصل، کلیاتی درباره پژوهش شامل مقدمه، مسأله پژوهش، ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش و روش پژوهش بیان شد. در بخش مربوط به …

بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی …

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﺑﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺟﺮﻳﺎنﻧﻘﺪی واﻛﻨﺶ درﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد و اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﻣﺒﻨﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی …

بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش …

انجمن حسابداری امریکا([۴]AAA) : حسابداری فرآیند تعیین، اندازه گیری و تبادل اطلاعات اقتصادی است به نحوی که شرایط قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه استفاده کنندگان را …