ژانویه 22, 2021

جستجوی مقالات فارسی – بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ارزش‌گذاری‌ دانش فنی در صنایع راهبردی …

شامل تمامی منابع غیرانسانی دانش سازمان شامل پایگاههای داده، نمودار سازمانی، راهنماهای فرآیند، راهبردها، روشهای جاری و هر چیزی که برای سازمان نسبت به مواد …

بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ارزش‌گذاری‌ دانش فنی در صنایع راهبردی ج.ا.ا …

داراییهای ناملموس قرارداد بنیان[۳۲]مصدیق این داراییها عبارتند از: قراردادهای لیسانسها و حق امتیاز، تبلیغات، قرارداهای عرضه و خدمات، قراردادهای اجاره به شرط تملک، حقوق مربوط …