نوامبر 28, 2020

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۱۳

اسفیدانی و همکاران(۱۳۹۰)طی پژوهشی به بررسی “اثر اینترنت بر عملکرد بازاریابی بیمه عمر” پرداختند. هدف از این مقاله بررسی میزان استفاده از اینترنت در صنعت …

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۱۲

۲-۲۹مؤلفه هایی ایجاد کننده افزایش قدرت بانک ها در جذب منابع مالی۱-۲-۲۹فناوری اطلاعات و ارتباطاتدر بخش بانکداری، نوآوری های جدید مانند پول الکترونیکی، پایانه های …

پژوهش – بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده- …

اهداف تحقیقات اجتماعی به منظور روشنسازی دلایل انجام طرحهای تحقیقات در رابطه با موضوع مورد بررسی بیان میشود. هر تحقیقی اهداف کلی و جزئی برای …

بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده- …

جدول ۵-۳۲: نتایج آزمون رگرسیون رابطه بین تعداد فرزندان و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲جدول ۵-۳۳: نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن…………………………………………………………………………….. ۷۲جدول ۵-۳۴: …

مقاله – بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم …

جدول ۴-۵: میزان آلفای کرانباخ متغیرهای بعد نگرش نسبت به داشتن فرزند………………………………….. ۴۶جدول ۴-۶: روایی بعد نگرش نسبت به داشتن فرزند…………………………………………………………………………… ۴۶جدول ۴-۷: میزان آلفای …

جستجوی مقالات فارسی – ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار …

** معنی‌داری در سطح ۹۹ درصدبر مبنای جدول شماره ۴-۱۲ آماره F لیمر برای رابطه برآوردی بین قیمت سهام و متغیرهای حسابداری به‌عنوان متغیرهای مستقل …

سامانه پژوهشی – ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار …

۲۲۷/۰۰۰۰/۰ ۱۸۶/۰۰۰۰/۰ ۲۴۵/۰۰۰۰/۰ ۱ X5 ۴۰۷/۰-۰۰۰/۰ ۲۲۰/۰-۰۰۰/۰ ۴۴۳/۰-۰۰۰/۰ ۰۹۶/۰-۰۳۸/۰ ۱ بر مبنای محاسبات انجام‌شده در ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل طبق جدول شماره ۴-۱۰ ملاحظه …

فایل دانشگاهی – ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت …

سطح معنی‌دار نتیجه آزمون آزمون فیشرآزمون کای دو ۷۲/۷۷۶/۱۱۹ ۰٫۰۰۰۰۰٫۰۰۰۰ همسانی واریانس‌ها رد می‌شود. بر مبنای نتایج آزمون به شرح جدول ۴-۱۱، سطح آزمون در …

ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۳۶

جدول (۴-۹):ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی دوربین واتسون آماره فیشر سطح معنی‌دار ۷۷/۱ ۶۸/۲۹۹ ۰۰۰/۰ به‌طوری‌که در جدول شماره ۹-۴ آورده شده است …

ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۳۵

با توجه به سطح معنی‌دار محاسبه شده در جدول ۴-۷، با عنایت به اینکه سطوح معنی‌دار متناظر با آماره کولموگروف – اسمیرونوف برای متغیرهای مستقل …