نوامبر 28, 2020

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۱۲

۲-۲۹مؤلفه هایی ایجاد کننده افزایش قدرت بانک ها در جذب منابع مالی۱-۲-۲۹فناوری اطلاعات و ارتباطاتدر بخش بانکداری، نوآوری های جدید مانند پول الکترونیکی، پایانه های …

جستجوی مقالات فارسی – ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار …

** معنی‌داری در سطح ۹۹ درصدبر مبنای جدول شماره ۴-۱۲ آماره F لیمر برای رابطه برآوردی بین قیمت سهام و متغیرهای حسابداری به‌عنوان متغیرهای مستقل …

ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۳۶

جدول (۴-۹):ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی دوربین واتسون آماره فیشر سطح معنی‌دار ۷۷/۱ ۶۸/۲۹۹ ۰۰۰/۰ به‌طوری‌که در جدول شماره ۹-۴ آورده شده است …

ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۳۵

با توجه به سطح معنی‌دار محاسبه شده در جدول ۴-۷، با عنایت به اینکه سطوح معنی‌دار متناظر با آماره کولموگروف – اسمیرونوف برای متغیرهای مستقل …

سایت مقالات فارسی – تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده …

۳-۶-۲-۴- سودآوری (PROF)برای محاسبه سودآوری میتوان از بازده حقوق صاحبان سهام و یا سود قبل از مالیات به فروش خالص استفاده کرد که در این …

پژوهش – تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس …

در رابطه با افشای اجباری واگنهوفر[۸۴](۲۰۰۴)، چنین استدلال میکند که تاثیرات افشا به سه عامل عدم اطمینان، افراد مختلف دارای تضاد منافع، و عدم تقارن …

سامانه پژوهشی – بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی سود …

۳-۷-۱- همبستگی تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی یکی از معیارهای …