ژانویه 24, 2021

دسته بندی علمی – پژوهشی : تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس …

محدود ، توسعه فاوا با راهنمایی کارشناسان ، خط مشی های متمرکز ، تامین منابع مالی برای سخت افزار و نرم افزار ، خودکار کردن …

سایت مقالات فارسی – تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند بابلسر از …

شناخت میزان در دسترس بودن امکانات برای استفاده از فناوری های نوین در اینگونه مدارس .شناخت میزان اثر بخشی ناشی از بکارگیری این فناوری ها …

منابع مقالات علمی : تعیین سطوح فعالیت بدنی با استفاده از هزینه انرژی روزانه در دانش آموزان پسر ۹ تا …

۵۰ ۱۱/۰ ۵/۱۰ – ۴/۸ ۲۵۰۰- ۲۰۰۰ معیارها و متغیرهای تعیین سطح فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان مختلف و متفاوت می باشند چنانکه در تعیین …