ژانویه 20, 2021

جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده- قسمت …

فصل سوممبانی نظری تحقیق۳- ۱- مقدمهدر این بخش از برخی نظریههای مرتبط با تنظیم خانواده که بیشتر در قالبهای اقتصادی و اجتماعی مطرح شده و …

ارائه یک مدل برای طراحی سیستم‌هایی با قابلیت کاربری و اعتماد بالا- قسمت …

نتایج حاصل از جدول بالا به قرار زیر است:۱-بررسی پاسخ‌های جامعه آماری نتایج زیر را به دست می‌دهد:بیشترین پاسخ به ۸۱٫ ۲۵% از سؤالات، پاسخ‌های …