ژانویه 19, 2021

سایت مقالات فارسی – تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند بابلسر از …

شناخت میزان در دسترس بودن امکانات برای استفاده از فناوری های نوین در اینگونه مدارس .شناخت میزان اثر بخشی ناشی از بکارگیری این فناوری ها …

دسته بندی علمی – پژوهشی : تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند …

آیین نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش های علمیموسسه آموزش عالی فارابیمقدمه: با عنایت به سیاست های پژوهشی و فناوری موسسه …