ژانویه 21, 2021

بررسی رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران- قسمت ۴۸

۰٫۳۹۲۴۰۳ ۳۱۵۰ ۰٫۳۶۶۲۷۸ ۲۷۳۱ ۰٫۵۷۴۸۱۸ ۲۳۲۰ ۰٫۳۵۷۴۱۹ ۱۷۲۱ ۰٫۴۱۲۱۴۲ ۳۱۹۰ ۰٫۴۱۲۳۲۶ ۲۷۳۲ ۰٫۵۴۲۸۹۸ ۲۴۱۱ ۰٫۴۸۳۹۹۱ ۱۷۲۳ میانگین کل سطح کارایی صنایع کارخانه‌ای ۰٫۴۲۱۱۷۳ مأخذ: محاسبات …