ژانویه 27, 2021

سامانه پژوهشی – مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره

۳-۳-۲-۱-۳) بورس ابزارمشتقه ترکیه ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰۳-۳-۳) معرفی بازار .سهام مالزی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱۳-۳-۳-۱) بازار سرمایه اسلامی …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳۳-۳-۴) معرفی بازار بورس نیویورک و بورس اوراق بهادار …

پژوهش – تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس …

در رابطه با افشای اجباری واگنهوفر[۸۴](۲۰۰۴)، چنین استدلال میکند که تاثیرات افشا به سه عامل عدم اطمینان، افراد مختلف دارای تضاد منافع، و عدم تقارن …

بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی …

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﺑﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺟﺮﻳﺎنﻧﻘﺪی واﻛﻨﺶ درﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد و اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﻣﺒﻨﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی …

پایان نامه بررسی رابطه بین سطح سرمایه اجتماعی و حجم سرمایه­گذاری در بازار سهام در استان­های مختلف ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد  دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی گروه آموزشی اقتصاد  پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در …