ژانویه 15, 2021

سامانه پژوهشی – مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره

۳-۳-۲-۱-۳) بورس ابزارمشتقه ترکیه ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰۳-۳-۳) معرفی بازار .سهام مالزی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱۳-۳-۳-۱) بازار سرمایه اسلامی …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳۳-۳-۴) معرفی بازار بورس نیویورک و بورس اوراق بهادار …

ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار …

۱۲/۲ ۳۸/۱ بر مبنای جدول شماره ۴-۴ ملاحظه می‌شود که ارزش دفتری سهام،اندازه شرکت و اهرم مالی تقریباً از توزیع نرمال برخوردار هستند. ازآن‌جهت که …

تحقیق دانشگاهی – رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس …

از دیدگاه تاریخی، درک ما از مدیریت سود تحت تأثیر وقایع زیادی نبوده است. می‌توان این وقایع را در سه طبقه پژوهش‌های نظری، تجربی و …

پژوهش دانشگاهی – رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس …

جدول ۴-۲: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای مدل شاخص مدیریت سود…………………………………………………۷۷جدول ۴-۳: نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام مدل شاخص مدیریت سود……………………………………………………………………۷۸جدول ۴-۴: …

مقاله دانشگاهی – تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری در شرکتهای پذیرفته …

۵۸۱۸/۹ ۴۵۶۰/۰ + GROWTH ۰۰۰۰/۰ ۹۱۵۱/۶ ۳۶۲۵/۰ AR(1) F=05255/24 F(P-Value)= 0000/0 DW= 2712/2 R2=8426/0ADJR2=8076/0 همانطور که از جدول شماره ۴-۳ مشاهده میشود ، آماره F …

سایت مقالات فارسی – تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده …

۳-۶-۲-۴- سودآوری (PROF)برای محاسبه سودآوری میتوان از بازده حقوق صاحبان سهام و یا سود قبل از مالیات به فروش خالص استفاده کرد که در این …

پژوهش – تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس …

در رابطه با افشای اجباری واگنهوفر[۸۴](۲۰۰۴)، چنین استدلال میکند که تاثیرات افشا به سه عامل عدم اطمینان، افراد مختلف دارای تضاد منافع، و عدم تقارن …