ژانویه 23, 2021

تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند …

۵-۵ ) محدودیت ها و مشکلات تحقیق ۱۳۲۵-۵-۱ ) محدودیت های در کنترل محقق ۱۳۲۵-۵-۲ ) محدودیت های خارج از کنترل محقق ۱۳۲۵-۶ )پیشنهادهایی مبتنی …