ژانویه 26, 2021

سایت مقالات فارسی – رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در …

راحتی محاسبه و تحلیل (خدادادکاشی و شهیکیتاش، ۱۳۸۴). در این مطالعه، برای اندازه‌گیری رقابت در بازار محصول از شاخص Q توبین استفاده می‌شود. همچنین، به …

پژوهش دانشگاهی – رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس …

جدول ۴-۲: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای مدل شاخص مدیریت سود…………………………………………………۷۷جدول ۴-۳: نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام مدل شاخص مدیریت سود……………………………………………………………………۷۸جدول ۴-۴: …

بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی سود آتی …

متغیرهای مستقل این تحقیق عبارتند از:اجزای اختیاری اقلام تعهدی(DA)اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی(NDA)جریان وجه نقد عملیاتی(OCF) ۳-۳-۲- متغیر وابسته متغیر وابسته تحقیق فوق سود عملیاتی …

بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی …

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﺑﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺟﺮﻳﺎنﻧﻘﺪی واﻛﻨﺶ درﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد و اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﻣﺒﻨﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی …