ژانویه 21, 2021

مقاله دانشگاهی – تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری در شرکتهای پذیرفته …

۵۸۱۸/۹ ۴۵۶۰/۰ + GROWTH ۰۰۰۰/۰ ۹۱۵۱/۶ ۳۶۲۵/۰ AR(1) F=05255/24 F(P-Value)= 0000/0 DW= 2712/2 R2=8426/0ADJR2=8076/0 همانطور که از جدول شماره ۴-۳ مشاهده میشود ، آماره F …

پژوهش – تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس …

در رابطه با افشای اجباری واگنهوفر[۸۴](۲۰۰۴)، چنین استدلال میکند که تاثیرات افشا به سه عامل عدم اطمینان، افراد مختلف دارای تضاد منافع، و عدم تقارن …