ژانویه 19, 2021

بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ارزش‌گذاری‌ دانش فنی در صنایع راهبردی ج.ا.ا …

فردیصریحضمنیابعاد دانش فنیدانش صریح و ضمنیدانش صریح[۶۴]، نوعی از دانش است که اصطلاحاً در قسمت جلویی ذهن و به صورت خودآگاه وجود دارد (Milton, 2007) …

بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ارزش‌گذاری‌ دانش فنی در صنایع راهبردی ج.ا.ا ( با …

جدول (۴-۸۴) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۹ ۱۱۷جدول (۴-۸۵) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۱۰ ۱۱۸جدول (۴-۸۶) ماتریس مقایسه زوجی …