ژانویه 21, 2021

دسته بندی علمی – پژوهشی : رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس …

(رونن و یاری، ۲۰۰۸: ۲۵-۲۶)در ادامه به تعاریف مختلف موجود مدیریت سود می‌پردازیم و مشخص می‌کنیم که هر کدام از این تعاریف در کدام طبقه …

مقاله دانشگاهی – تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری در شرکتهای پذیرفته …

۵۸۱۸/۹ ۴۵۶۰/۰ + GROWTH ۰۰۰۰/۰ ۹۱۵۱/۶ ۳۶۲۵/۰ AR(1) F=05255/24 F(P-Value)= 0000/0 DW= 2712/2 R2=8426/0ADJR2=8076/0 همانطور که از جدول شماره ۴-۳ مشاهده میشود ، آماره F …

پژوهش – تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس …

در رابطه با افشای اجباری واگنهوفر[۸۴](۲۰۰۴)، چنین استدلال میکند که تاثیرات افشا به سه عامل عدم اطمینان، افراد مختلف دارای تضاد منافع، و عدم تقارن …

تحقیق – بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ارزش‌گذاری‌ دانش فنی در صنایع راهبردی ج.ا.ا …

توسعه محصول و فرآینددانش فنیجایگاه دانش فنی در جهان ناملموسها ارتباط دانشفنی با فناوری همانطور که از نتایج بررسی ادبیات موضوع در زمینۀ جایگاه دانشفنی …