ژانویه 21, 2021

ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار …

۱۲/۲ ۳۸/۱ بر مبنای جدول شماره ۴-۴ ملاحظه می‌شود که ارزش دفتری سهام،اندازه شرکت و اهرم مالی تقریباً از توزیع نرمال برخوردار هستند. ازآن‌جهت که …

سایت مقالات فارسی – رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در …

راحتی محاسبه و تحلیل (خدادادکاشی و شهیکیتاش، ۱۳۸۴). در این مطالعه، برای اندازه‌گیری رقابت در بازار محصول از شاخص Q توبین استفاده می‌شود. همچنین، به …