ژانویه 21, 2021

بررسی رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران- قسمت ۳۶

۲۱۲۰۴۲۱۵ ۲۹۱۱ ۱۵۸۶۹۱۸۶ ۲۱۰۱ مأخذ: محاسبات تحقیق سنجش کارایی به روش حداکثر درست نمایی(ML) در صنایع ایرانیکی از بهترین معیارهای ارزیابی عملکرد ‌‌یک صنعت، ارزیابی مرز …