پایان نامه با کلید واژه های فراوانی، درصدی، آموزشی، 0/100

0

کاروتحصیلات چگونه است؟ جدول (1-4) مربوط به تعدا معلمان و نوع مدرک آنها فراوانی تراکمی درصدیفراوانی درصدیفراوانیشاخصهانوع مدرک9/69/62دیپلم(1)6/587/5115فوق دیپلم(2)0/1004/4212لیسانس(3)10000فوق لیسانس(4)1000/10029کل نمودار(1-4) مربوط به تعدا معلمان […]